Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Predstavitev dela DPM Slovenije v Tuniziji

Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je na povabilo Sveta Evrope v sredo in četrtek, 15. in 16. 12. 2017, v Hammametu v Tuniziji udeležil mednarodnega kolokvija državnih preventivnih mehanizmov (DPM) poimenovanega kot International Colloquium of National Preventive Mechanisms – Repositories and practices. Dogodek bil organiziran v okviru skupnega projekta Evropske unije in Sveta Evrope s podnaslovom Za krepitev demokratičnega upravljanja v južnem Sredozemlju (Towards Strenghned Democratic Governance in the Southern Mediterranean) in so se ga poleg predstavnikov DPM in drugih organov Tunizije, udeležili predstavniki številnih drugih DPM in mednarodnih mehanizmov (na primer SPT in NPM Obs).

Obravnavani so bili številni vidiki delovanja DPM kot je sodelovanje s civilno družbo, vrste in trajanje obiskov, metode dela, priprava na obisk, priprava priporočil in poročil, obravnavanje posamičnih pritožb in preventivna narava obiskov. Govorili so tudi o vzpostavljanju dialoga s pristojnimi organi za uresničitev priporočil, o sodelovanju z drugimi DPM-ji in povezovanju.

Namestnik Šelih je udeležencem srečanja podrobneje predstavil način izvajanja nalog in pooblastil DPM v Sloveniji, zlasti pa sodelovanje Varuha z izbranimi nevladnimi organizacijami na tem področju. V svoji predstavitvi je tudi posebej razložil pozornost, ki jo daje DPM v Sloveniji ranljivim skupinam. V letu 2017 je že pripravili posebno poročilo o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov, pripravlja pa tudi poročilo o razmerah za hendikepirane zaprte osebe. Ob tem tudi sicer namenjamo posebno pozornost institucionalni obravnavi starejših oseb (zlasti tistih z demenco), oseb z duševnimi motnjami, mladoletnikom in ostalim osebam, ki imajo posebne potrebe.

Predstavljene izkušnje DPM Slovenije in ostalih DPM ter organizacij bodo služile za oporo pri začetku delovanja DPM Tunizije, kar je bil tudi namen dogodka.  

Natisni: