Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pomanjkljiva obrazložitev odločb ZPIZ

Kršitelj: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Priporočilo: Drugostopenjska odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je bila po posredovanju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) »okvirno« izdana v štirimesečnem zakonskem roku, je pa bil štirimesečni rok za izdajo odločbe prekoračen v odločanju na prvi stopnji. Kljub ponovnemu opozorilu o pomembnosti ustrezne obrazložitve odločb niti drugostopenjska odločba ZPIZ ni bila ustrezno obrazložena, temveč se je zgolj sklicevala na mnenje izvedenske komisije II. stopnje, ki pa ni sestavni del odločbe. Varuh je ZPIZ že večkrat opozoril na nujnost ustrezne obrazložitve odločb, vendar ustrezne spremembe prakse doslej žal še ni zaznati.
Dve osebi s pisali v rokah

Drugostopenjska odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je bila po posredovanju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) »okvirno« izdana v štirimesečnem zakonskem roku, je pa bil štirimesečni rok za izdajo odločbe prekoračen v odločanju na prvi stopnji. Kljub ponovnemu opozorilu o pomembnosti ustrezne obrazložitve odločb niti drugostopenjska odločba ZPIZ ni bila ustrezno obrazložena, temveč se je zgolj sklicevala na mnenje izvedenske komisije II. stopnje, ki pa ni sestavni del odločbe. Varuh je ZPIZ že večkrat opozoril na nujnost ustrezne obrazložitve odločb, vendar ustrezne spremembe prakse doslej žal še ni zaznati.

 * * *

Pobudnica je v pobudi Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) opozorila na dolgotrajnost in netransparentnost postopkov za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). Navedla je, da ima več bolezni, med drugimi tudi fibromialgijo, in da je Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije (URI Soča) ugotovil, da ni več sposobna za delo. Navajala je, da ob praktično nespremenjenem zdravstvenem stanju ZPIZ že drugič odloča o njenih pravicah, pri tem pa se niti ne opredeli do vse predložene dokumentacije. V času vložitve pobude je bil prvi postopek že pravnomočno končan, v drugem postopku, ki je bil začet februarja 2022, pa je bil v teku pritožbeni postopek zoper odločbo prve stopnje iz oktobra 2022. Pritožba je bila vložena novembra 2022.

Varuh je proučil predloženo dokumentacijo, iz katere je dejansko izhajalo, da se ZPIZ ni opredelil do vsebine predloga osebne zdravnice za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja, kot tudi ne do več dokumentov URI Soča, o predlogu pa je na prvi stopnji odločal šest mesecev.

Varuh se je zato obrnil na ZPIZ in izrazil pričakovanje, da bo pritožbeni organ odločbo izdal v zakonskem roku, pri tem temeljito proučil tudi navedbe pobudnice iz pritožbe ter nanje v odločbi o pritožbi skladno z obstoječimi predpisi tudi argumentirano odgovoril. Ob tem je Varuh ZPIZ ponovno opozoril na pomembnost ustrezne obrazložitve odločb. Obrazložitev ni le sestavni del vsak odločbe po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP), pač pa gre pri njej tudi za del pravice do poštenega obravnavanja in postopka po 6. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) ter do dobre uprave po 41. členu Listine Evropske unije (Listina EU). Obrazložitev omogoča, da stranka lahko uveljavi pravno sredstvo. Varuh je opozoril, da bo v konkretnem primeru pritožbena odločba lahko še predmet sodnega preverjanja njene zakonitosti in pravilnosti. Poudaril je, da obrazložitev odločbe ni le obvezni sestavni del formalne zakonitosti. Vsaka odločba je v prvi vrsti namreč namenjena stranki in ta ima pravico biti seznanjena z odločitvijo in z njenimi razlogi. Iz obrazložitve sta razvidni nepristranskost in objektivnost odločanja, hkrati pa obrazložitev zavezuje organ, da se poglobi v ugotavljanje dejanskega stanja, izvedbo dokazov in pogoje materialnega zakona (konkretno Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZPIZ-2). Varuh je ZPIZ predlagal, da navedeno upošteva in nam izdano drugostopenjsko odločbo pošlje v vednost.

ZPIZ je Varuha seznanil z odločbo Centrale na sedežu v Ljubljani z marca 2023, s katero je bilo ugodeno pritožbi in s katero je bila pobudnica razvrščena v I. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni s pravico do invalidske pokojnine.

Varuh je obravnavo pobude zaključil kot utemeljeno. Na podlagi vse prejete dokumentacije je Varuh ugotovil, da je bila sicer drugostopenjska odločba ZPIZ »okvirno« izdana v štirimesečnem zakonskem roku (verjetno je pripomoglo tudi Varuhovo posredovanje), dejstvo pa je, da je bil štirimesečni rok za izdajo odločbe prekoračen v odločanju na prvi stopnji. Varuh je tudi ugotovil, da niti drugostopenjska odločba ZPIZ ni ustrezno obrazložena, temveč se zgolj sklicuje na mnenje izvedenske komisije II. stopnje, ki pa ni sestavni del odločbe. Varuh je ZPIZ že večkrat opozoril na nujnost ustrezne obrazložitve odločb, vendar ustrezne spremembe prakse doslej žal še ni zaznati. 9.2-27/2022   

 

 

Natisni: