Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajno odločanje o povrnitvi stroškov v izvršilnem postopku

Pobudnica je navedla, da je avgusta 2016 v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št. In 984/2013 vložila zahtevo za povrnitev stroškov, o kateri pa sodišče (še vedno oz. do 20. 1. 2017, ko smo prejeli njeno pobudo) ni odločilo.

Okrajno sodišče v Ljubljani je pojasnilo, da je bilo po poizvedbah na izvršilnem oddelku sodišča ugotovljeno, da je bil v tej izvršilni zadevi postopek za določitev sodnih penalov zaradi umika predloga s strani upnika že ustavljen s sklepom z dne 23. 8. 2016, postopek v zvezi s stroški, ki jih je priglasila pobudnica kot dolžnica, pa je še v fazi odločanja. Pobudnica je po izdaji sklepa o ustavitvi postopka za določitev sodnih penalov vložila zahtevo za odmero stroškov, ki jo je sodišče prejelo 31. 8. 2016 in ki je med drugim obsegala tudi zahtevo za povrnitev stroškov izvedenca in druge stroške v zvezi z ogledom. Sodišče je s sklepom, opr. št. In 984/2013 z dne 16. 10. 2015, postavilo izvedenca z nalogo, da ugotovi, ali je pobudnica kot dolžnica izpolnila obveznost iz izvršilnega naslova in o tem izdela mnenje. Za izvedenca sta obe stranki v enakih delih založili predujem v skupnem znesku 800 EUR. Glede na odmerjeno nagrado in stroške, ki jih je sodišče priznalo izvedencu najprej s sklepom z dne 23. 8. 2016 in v nadaljevanju zaradi pripomb dolžnice (torej pobudnice) za dopolnitev mnenja še s sklepom z dne 2. 11. 2016, morata obe stranki na račun sodišča plačati še preostanek predujma v znesku 63,53 EUR, in sicer po enakih delih, vsaka po 31,76 EUR. Sodišče je v zvezi z doplačilom predujma izdalo sklep z dne 7. 4. 2017, v katerem je strankama določilo rok za doplačilo predujma in ju opozorilo na posledice neplačila. Po izkazanem plačilu predujma v celoti, pa bo sodišče odločilo o pobudničini zahtevi za povrnitev stroškov.

Iz podatkov, ki nam jih je posredovalo sodišče, sicer nismo mogli ugotoviti, zakaj je sodišče potrebovalo več kot sedem mesecev od tedaj, ko je prejelo zahtevo pobudnice za odmero stroškov (31. 8. 2016) do izdaje sklepa o doplačilu predujma za izvedenca (7. 4. 2017), saj sodišče tega ni posebej pojasnilo, kljub temu, da smo ga v svoji poizvedbi zaprosili tudi za tozadevno pojasnilo. Glede na okoliščine primera pa smo lahko utemeljeno sklepali, da je naša poizvedba (z dne 30. 3. 2017) sodišče očitno spodbudila, da je pristopilo k obravnavi zahteve pobudnice. Varuh je zato štel pobudo za utemeljeno, saj je bil zaradi (po naši presoji neutemeljene) neaktivnosti sodišča prekršen deveti odstavek 38. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), po katerem mora sodišče o stroških odločiti v osmih dneh od prejema zahteve. Postopanje sodišča v obravnavanem primeru je bilo zato po naši presoji tudi v nasprotju z načelom hitrosti postopka iz 11. člena ZIZ in je hkrati predstavljalo kršitev pravice sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave, katere bistveni del je pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. 6.0-3/2017

Natisni: