Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh vložil prvo zahtevo za oceno ustavnosti na področju okolja in prostora

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) lahko na podlagi 23.a člena Zakona o ustavnem sodišču (Ur. l. RS št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) z zahtevo začne postopek za oceno ustavnosti predpisa, ki “nedopustno posega v človekove pravice ali temeljne svoboščine”.

Varuh je v petek, 15. 2. 2019, na Ustavno sodišče Republike Slovenije (Ustavno sodišče) vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS 43/2018 z dne 22. 6. 2018), saj meni, da so z izpodbijano Uredbo kršene naslednje določbe Ustave Republike Slovenije:
 
•    načelo pravne države iz 2. člena Ustave RS,
•    skladnost s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo iz 8. člena Ustave RS,
•    enakost pred zakonom iz 14. člena Ustave RS,
•    pravica do zdravega življenjskega okolja iz 72. člena Ustave RS,
•    določila o prenehanju funkcije predsednika in ministrov vlade iz 115. člena Ustave RS ter
•    usklajenost pravnih aktov iz 153. člena Ustave RS.

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju po oceni Varuha posega na področja Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), hkrati pa je v več členih tudi v nasprotju z ZVO-1. Podzakonski predpisi morajo biti v skladu z Ustavo RS, mednarodnimi akti in zakoni. Ker Uredba ni v skladu z zakonom, je tudi v neskladju z Ustavo RS, prav tako pa je neskladna z Aarhuško konvencijo in drugimi mednarodnimi dokumenti.

Varuh je na podlagi vsega navedenega Ustavnemu sodišču predlagal, da oceni ustavnost in zakonitost Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS 43/2018 z dne 22. 6. 2018) in ugotovi, da je Uredba v celoti neustavna ter jo razveljavi.

Natisni: