Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odločitev US o Zakonu o duševnem zdravju zelo resno opozorilo državi, naj končno ukrepa

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) ocenjuje, da je odločba Ustavnega sodišča RS z dne 23. 5. 2019 (U-I-477/18-19, Up-93/18-37) dodatno, a zelo resno opozorilo na potrebo po takojšnem sprejetju ukrepov, ki bodo zagotovili ustreznejše neprostovoljno nastanjevanje in obravnavo oseb z duševnimi motnjami v socialnovarstvenih zavodih po Zakonu o duševnem zdravju (ZDZdr) ob zagotovljenih prostorskih zmogljivostih in osebju, ki bo tem osebam lahko zagotavljalo ustrezne socialnovarstvene storitve. Na to potrebo Varuh človekovih pravic RS opozarja (tudi s posebnim poročilom) že nekaj zadnjih let (obširneje npr. tudi v zadnjem letnem poročilu za 2018, str. 194-195, letos pa na primer tudi ob dogodku v Domu na Krasu).

Varuh je sicer pozdravil sprejem ZDZdr, ki je začel veljati v letu 2008, saj je uredil področje, na katero je Varuh stalno opozarjal. Obravnavane pobude, povezane z ZDZdr, pa so že v prvem letu njegove uporabe pokazale na potrebo po tem, da se zakon in njegovo izvajanje v praksi celovito strokovno spremlja in analizira ter da se na podlagi teh ugotovitev pripravijo predlogi za sistemske spremembe in dopolnitve. Varuh je tako večkrat priporočal spremljanje izvajanja zakona in pripravo predlogov za sistemske spremembe in dopolnitve, ki bodo izboljšale zdajšnje zakonsko določene postopke in zagotovile visoko raven spoštovanja temeljnih pravic oseb med zdravljenjem v oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice ali obravnavo v varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda.

Do sedaj je bilo s strani Ministrstva za zdravje glede priprave potrebnih sprememb in dopolnitev ZDZdr danih že več še neuresničenih obljub in storjenih (le) nekaj konkretnih korakov pri pripravi potrebne novele ZDZdr.

Do premika na tem področju je prišlo v letu 2012, ko je bila junija sklicana seja delovne skupine, kjer je bil sprejet dogovor, da Ministrstvo za zdravje spet imenuje delovno skupino za pripravo sprememb predlogov omenjenega zakona. Sklenjeno je bilo tudi, da vsi sodelujoči spet proučijo obstoječe pripombe in jih do konca meseca septembra 2012 posredujejo Ministrstvu za zdravje. Temu ministrstvu je tudi Varuh takrat podali več pripomb, ki se nanašajo na ZDZdr, in ugotovitev o že obstoječih pripombah, a je delo ministrstva pri pripravi novele (znova) zastalo.

Na potrebne spremembe in dopolnitve ZDZdr opozarjamo praktično v vseh letnih poročilih po začetku uporabe ZDZdr. Letos smo Ministrstvo za zdravje opozorili, da (tudi) različna praksa izvajanja določb ZDZdr glede izvedbe posebnega varovalnega ukrepa telesnega oviranja s pasovi, ki predstavlja hud poseg v človekove pravice, kaže na to, da bi bilo treba ZDZdr v obravnavanem delu ustrezno spremeniti in bolj jasno opredeliti izvedbo oziroma potek posebnega varovalnega ukrepa, zlasti pa njegovo časovno omejitev.

Ministrstvo za zdravje smo sicer s priporočilom št. 18 v letnem poročilu za leto 2017 znova opozorili na potrebo, da se pripravi potrebne spremembe in dopolnitve ZDZdr, ki bodo zagotovile visoko raven spoštovanja temeljnih pravic oseb med zdravljenjem na oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice ali obravnavo na varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda. MZ je v odzivu sporočilo, da pripravlja spremembo tega zakona, predvidoma do konca leta 2018 pa bo predlog poslan v javno obravnavo. Ta obljuba še vedno ni bila izpolnjena, ob tem Varuh pripominja, da je bila delovna skupina, ki pripravlja osnutek prenove zakona, imenovana že 3. 11. 2016.

Opozarjamo tudi, da je minilo že več kot tri leta, odkar je Ustavno sodišče RS v postopku za presojo ustavnosti, začetem prav na Varuhovo zahtevo, z odločbo št. U-I-294/12-20 z dne 10. 6. 2015 razveljavilo tretji stavek drugega odstavka in tretji stavek tretjega odstavka 74. člena ZDZdr. Ob tem je odločilo, da začne razveljavitev učinkovati po poteku enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu RS (URL RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015). Za takšno rešitev se je odločilo zato, ker je kompleksnost urejenih vsebin onemogočala takojšnjo razveljavitev ZDZdr v obravnavanem delu. Ustavno sodišče RS je učinkovanje razveljavitve odložilo za najdaljši mogoči rok enega leta, da bi zakonodajalcu zagotovilo dovolj časa, v katerem mora postopek sprejema oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov urediti ustavnoskladno, z upoštevanjem razlogov te odločbe. Zato je seveda nedopustno, da zakonodajalec še vedno ni poskrbel za ureditev ustavnoskladnega postopka sprejema.

Varuh je marca leto Ministrstvo za zdravje povprašal, ali je delovna skupina, ki pripravlja spremembo Zakona o duševnem zdravju, že zaključila svoje delo, in kdaj predvidoma bo osnutek novele ZDZdr posredovan v javno obravnavo. Zanimali so ga tudi razlogi za zamudo. Odgovora ministrstva kljub urgenci, ki smo jo poslali v začetku junija, še nismo prejeli.

Natisni: