Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Srečanje s predstavniki gluhoslepih Dlan

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je skupaj z namestnikom Tonetom Dolčičem in svetovalko Varuh Brigito Urh v torek, 9. 1. 2018, sprejela predstavnike Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan (Združenje).

Predstavniki Združenja so v pogovoru predstavili vlogo in pomen Združenja ter svoje delo. Izčrpno so predstavili težave, s katerimi se v vsakdanjem življenju srečujejo gluhoslepe osebe in svoja prizadevanja za izboljšanje njihovega položaja za njihovo enakopravno vključevanje v družbo.
Gluhoslepe osebe uvrščamo v eno izmed težjih oblik invalidnosti, saj gre pri njih za okvaro dveh čutil (sluha in vida), do takšne mere, da je njihovo vsakdanje funkcioniranje močno ovirano in omejeno. Gre za invalidnost, ki ji je v slovenskem prostoru namenjeno premalo pozornosti. Določene pravice jim priznava le Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki določa, da mora biti gluhoslepim, osebam omogočen dostop do državnih organov na način, da jim je gradivo dostopno v njim razumljivi obliki, v brajici, v zvočni obliki, v ustrezni elektronski obliki in v povečanem črnem tisku. Omogočena jim mora biti tudi pravica do tehničnih pripomočkov z namenom premostitve komunikacijskih ovir za varnejše in samostojnejše življenje.

Združenje si v okviru svojega delovanja prizadeva za opustitev »medicinske« opredelitve gluhoslepote in za sprejetje nordijske definicije gluhoslepote. S tem bi gluhoslepoto priznali kot specifično obliko invalidnosti. Po vzoru drugih evropskih držav bi bilo treba upoštevati funkcionalni kriterij gluhoslepote, tako, da se določi funkcionalno stanje gluhoslepe osebe. Z upoštevanjem funkcionalnih kriterijev bi bilo treba dopolniti obstoječe predpise. Nujna je dopolnitev seznama telesnih okvar in to invalidnost opredeliti kot samostojno specifično invalidnost. Prav tako je po mnenju Združenja treba rešiti status gluhoslepih oseb, ki zaradi svojih primanjkljajev in oviranosti ne morejo pridobiti ustrezne delovne dobe, da bi bili upravičeni do pravic iz invalidskega zavarovanja.

Predstavniki Združenja so se zahvalili za pozornost, ki jim jo namenja Varuh človekovih pravic. Varuhinja jim je obljubila nadaljnjo podporo in pomoč predvsem pri urejanju njihovega položaja na področju zakonodajnih rešitev in ozaveščanju javnosti s težavami gluhoslepih, s katerimi s srečujejo v vsakodnevnem življenju.


Natisni: