Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

DPM uspešno preprečuje mučenje in ponižujoče ravnanje

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik in vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih, svetovalca pri Varuhu ter člana DPM mag. Jure Markič in Robert Gačnik, spec., ter predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP - skupnost privatnih zavodov, ki kot ena izmed osmih izbranih sodeluje z Varuhom človekovih pravic RS v okviru DPM, so na novinarski konferenci predstavili Poročilo o izvajanju nalog DPM v letu 2015.

Varuhinja je v uvodu poudarila pomen delovanja Državnega preventivnega mehanizma in spremembe, ki jih je DPM uvedel pri delu ter pozitivne rezultate teh sprememb. Njeno izjavo lahko poslušate tukaj.

DPM pri izvajanju svojih nalog in pooblastil obiskuje (upoštevajoč pri tem vsakoletni program obiskov) vse kraje odvzema prostosti v Republiki Sloveniji in tako preverja ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost, da bi se okrepilo njihovo varstvo pred mučenjem in drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. Ob upoštevanju pravnih norm DPM pristojnim organom daje priporočila, da bi izboljšali razmere in ravnanje z osebami ter preprečili mučenje in druge oblike okrutnega, nečloveškega, poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. V zvezi s tem lahko predloži tudi predloge in pripombe k veljavnim ali predlaganim zakonom.

DPM varuje pravice oseb, ki so zaprte oziroma imajo omejeno možnost gibanja. Z izvajanjem nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma ugotavljamo ali država oziroma institucije spoštujejo pravila in standarde, s katerimi se je zavezala tako z Ustavo kot mednarodnimi konvencijami, da bo od odvzemu prostosti spoštovala človekove pravice zlasti pa človekovo osebnost in njegovo dostojanstvo (21. člen Ustave RS).

V letu 2015 se je ustanovila posebna enota DPM, ki opravlja le obiske in druge naloge DPM. Tako sta razdeljeni obe Varuhovi dejavnosti: preventivno, ki jo sestavljajo naloge DPM, in reaktivno, pri kateri gre za obravnavanje prejetih individualnih pobud. Odločitev za takšno razdelitev Varuhovih dejavnosti je bila pravilna, saj je izvajanje nalog in pooblastil DPM zdaj mnogo bolj učinkovito. Večje je število opravljenih obiskov različnih lokacij (v letu 2014 39 obiskov, v letu 2015 pa kar 67). Boljša organizacija dela omogoča tudi boljšo pripravo na samo izvedbo obiska, njegovo izvedbo in izdelavo poročila o obisku.

Namestnik varuhinje Ivan Šelih je kot vodja Državnega preventivnega mehanizma podrobneje predstavil delo DPM-ja. Njegovo izjavo lahko poslušate tukaj.

Med drugim je poudaril, da je v letu 2015 DPM opravil 67 obiskov različnih lokacij krajev odvzema prostosti, in sicer:

23 lokacij, ki se uvrščajo med področja policijskega pridržanja oziroma zadržanja,
21 lokacij, ki se uvrščajo med socialnovarstvene zavode,9 lokacij, ki se uvrščajo med zavode za prestajanje kazni zapora (vključno s Prevzgojnim domom Radeče),
5 lokacij, ki se uvrščajo med posebne socialnovarstvene zavode,
4 lokacije, ki se uvrščajo med zavode s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
3 lokacije, ki se uvrščajo med psihiatrične bolnišnice,
2 lokaciji, ki se uvrščata med kraje odvzema prostosti s področja »tujcev«.

Navedeni obiski so bili v šestih primerih tematski (pri tem je vselej šlo za socialnovarstveni zavod),  v devetih primerih pa kontrolni  (6 socialnovarstvenih zavodov, 2 psihiatrični bolnišnici in Prevzgojni dom Radeče ). Velika večina od obiskov je bila opravljena brez predhodne najave (60), po predhodni najavi je bilo opravljenih le sedem, od tega en kontrolni.

Povedal je še, da je bilo od 600 priporočil, ki jih je DPM izdal po opravljenih 67 obiskih, 211 že uresničenih, 286 sprejetih, 51 nesprejetih, do 52 pa se obiskane ustanove oziroma ministrstva v času priprave tega zapisa (še) niso posebej opredelile. 

Javnost je seznanil tudi z mednarodno aktivnostjo Državnega preventivnega mehanizma.

Svetovalec pri Varuhu mag. Jure Markič je predstavil obiske domov starejših in psihiatričnih bolnišnic, predstavitev lahko poslušate tukaj.

Jure Trbič iz pogodbene nevladne organizacije SKUP - skupnosti privatnih zavodov je spregovoril o obiskih posebnih socialnovarstvenih zavodov. Predstavitev lahko poslušate tukaj. Sodelovanja nevladnih organizacij v DPM-ju je orisal kot izredno uspešno in kot doprinos k varovanju človekovih pravic.

Robert Gačnik, spec., svetovalec pri Varuhu, pa je predstavil obiske policijskih postaj in zavodov za prestajanje kazni zapora. Poslušajte.

Ob koncu so udeleženci novinarske konference odgovorili še na nekaj novinarskih vprašanj - zvočni posnetek lahko poslušate tukaj.

Natisni: