Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

26. junij - mednarodni dan podpore žrtvam mučenja

Pred sedemnajstimi leti so Združeni narodi 26. junij razglasili za mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja. Namen tega dne je še posebej poudariti, da je mučenje zločin, počastiti spomin na žrtve mučenja po vsem svetu in podpreti tiste, ki so mučenje preživeli.
 
Na ta dan vsi, ki si prizadevamo za preprečevanje mučenja ter drugega krutega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja, še posebej poudarimo svojo zavezanost k delu z željo, preprečiti primere tovrstnega ravnanja in trpljenja žrtev za v prihodnje.  

Pomembna vloga na tem področju je bila leta 2006 zaupana tudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh), saj z Zakonom o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 114/06 – Mednarodne pogodbe, št. 20/06) skupaj z izbranimi nevladnimi organizacijami izvaja tudi pomembne naloge in pooblastila državnega preventivnega mehanizma (DPM).

Varuh je tako del splošno veljavnega sistema pod okriljem Organizacije združenih narodov, ki na mednarodni in državni ravni uveljavlja (dodaten) mehanizem za preprečevanje mučenja in drugih oblik grdega ravnanja z ljudmi, ki jim je bila odvzeta prostost. Ta temelji predvsem na rednih obiskih krajev odvzema prostosti. Gre za preventivne obiske, katerih namen je preprečiti mučenje ali drugo grdo ravnanje, še preden se zgodi.

V letu 2015 smo na primer opravili že 35 obiskov krajev odvzema prostosti in sicer eno psihiatrično bolnišnico, 13 domov za starejše, dva posebna socialno varstvena zavoda, tri vzgojne zavode, 12 policijskih postaj in tri zavode za prestajanje kazni zapora oziroma oddelke teh zavodov (več o tem tukaj).

O vsakem obisku DPM pripravi izčrpno (končno) poročilo o ugotovitvah o obiskani ustanovi. To poročilo vsebuje tudi predloge in priporočila za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in izboljšanje stanja, vključno z ukrepi za zmanjšanje možnosti nepravilnega ravnanja v prihodnje. Na podlagi poročila, odziva pristojnega organa in morebitnih dodatnih stališč DPM pa se o vsakem obisku pripravi tudi krajše poročilo o obisku, ki se objavi na spletu ter tudi letno poročilo o izvajanju nalog in pooblastil DPM.

Poleg najpomembnejšega preventivnega učinka obiskov ugotavljamo, da so se v mnogih obiskanih ustanovah zaradi naših priporočil izboljšale bivalne razmere in ravnanje z osebami, ki jim je odvzeta prostost in da torej DPM z delovanjem pomembno prispeva k izboljšanju položaja oseb, ki jim je odvzeta prostostTo je zaznal tudi Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT) ob obisku v Sloveniji leta 2012 (glej poročilo o tem obisku, str. 10).

Ocene o dobro opravljenem delu prihajajo tudi iz strokovnih krogov (glej npr. Korošec, Damjan: Poročilu Varuha človekovih pravic o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma na pot, v: Pravna praksa, št. 47, 8. 12. 2011). Ne nazadnje ugotovitve DPM citira tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v svojih sodbah (glej npr. zadevo Mandić in Jović proti Sloveniji ter Štrucl Jakob in ostali proti Sloveniji.), prav tako so predmet preučevanja v številnih diplomskih in magistrskih delih.

Natisni: