Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nad kršitve oseb z duševno motnjo s posebnim poročilom

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Ivan Šelih sta na novinarski konferenci v prostorih Varuha človekovih pravic RS v torek, 5. 6. 2017, predstavila posebno poročilo, ki ga je Varuh dan prej poslal Državnemu zboru RS. Poročilo obravnava problematiko prezasedenosti varovanih oddelkov socialnovarstvenih zavodov (predvsem posebnih socialnovarstvenih zavodov) in težave, s katerimi se soočajo osebe z duševnimi motnjami na teh oddelkih ter opozarja na kršitve njihove pravice do osebnega dostojanstva.

Varuhinja je uvodoma poudarila, da je to 10 poročilo v 22 letih delovanja institucije in da se Varuh za to obliko pritiska odloči takrat, ko so razmere skrajne. Povedala je še, da se je v Sloveniji leta 2009 začel uporabljati Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr). Ta je uveljavil poseben postopek neprostovoljne nastanitve teh oseb na varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov z namenom obravnave in skrbi za osebe z duševnimi motnjami.
Prve pobude, ki so opozarjale na prezasedenost varovanih oddelkov in težave, ki so posledica prezasedenosti, je Varuh prejel že kmalu po začetku uporabe Zakona o duševnem zdravju. Od tedaj je problematika ves čas pereča, razmere na varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov pa so zaradi prekoračene zmogljivosti teh oddelkov in posledic, ki jih prepolni oddelki povzročajo za stanovalce in zaposlene, vedno bolj nevzdržne, je dejala varuhinja.

Varuh, pa tudi Skupnost socialnih zavodov Slovenije, posamezni socialnovarstveni zavodi in Vrhovno sodišče RS, na navedeno problematiko opozarjajo že vrsto let s številnimi dopisi pristojnim ministrstvom, na novinarskih konferencah in na različnih posvetih. Prezasedenost varovanih oddelkov je tudi ena izmed tem, ki jih Varuh ponavlja v svojih letnih poročilih že vse od leta 2010.
Pri Varuhu ves čas spremljamo aktivnosti resornega ministrstva, to je Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki išče možne rešitve za obravnavano problematiko, vendar ostaja stanje že predolgo nespremenjeno. Tudi zato je dozorela odločitev o problematiki opozoriti s posebnim poročilom, je povedala.

Varuh zato na podlagi 7. člena ZVarCP Državnemu zboru predlaga:

  • da posebno poročilo Varuha obravnava na seji Državnega zbora in
  • da sprejme priporočila za delo Vlade Republike Slovenije, da sprejme potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili ustreznejšo neprostovoljno nastanjevanje in obravnavo oseb z duševnimi motnjami v socialnovarstvenih zavodih po določbah ZDZdr, vključno s spremembami in dopolnitvami ter prilagoditvami zakonskega okvira (tako Zakona o socialnem varstvu kot ZDZdr), kratkoročno pa zagotovi ustrezne prostorske zmogljivosti v socialnovarstvenih zavodih in dovolj osebja, ki bo lahko zagotavljalo ustrezne socialnovarstvene storitve.


Namestnik varuhinje Ivan Šelih je poudaril, da je Državni preventivni mehanizem (DPM) v začetku leta 2017 opravil podrobne preglede vseh varovanih oddelkov (posebej posebnih) socialnovarstvenih zavodov in ugotovil, da je prav v vseh nastanjenih več oseb, kot je uradno določenih zmogljivosti.

Povedal je, da je kritično je tudi trenutno stanje. Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so bila na dan 1. 9. 2017 vsa mesta v posebnih socialnovarstvenih zavodih polno zasedena, prav na varovanih oddelkih pa so zaradi sprejemov na podlagi sklepa sodišča zasedena preko zmogljivosti in sicer je v vseh zavodih skupaj je 16 oseb preveč.

Varuh ugotavlja, da ima prezasedenost varovanih oddelkov posledice predvsem za
(1) bivalne razmere stanovalcev v varovanih oddelkih,
(2) odnose med stanovalci ter stanovalci in zaposlenimi, in za
(3) kvaliteto izvajanja programov vzdrževanja duševnega zdravja stanovalcev varovanih oddelkov pa tudi drugih oddelkov v posameznem socialnovarstvenem zavodu.

Varuh pričakuje, da mora država, ki je zakonsko predpisala nastanjevanje oseb z duševnimi motnjami brez njihove privolitve v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov, zagotoviti dovolj ustreznih zmogljivosti in ustrezno obravnavo. Sedanje stanje, ko so se zavrača namestitev oseb ali pa se jih vendarle sprejme in namesti v prepolne sobe, jedilnice, dnevne prostore in na hodnike zavodov ni sprejemljivo in pomeni kršitev pravice do dostojanstva in tudi varnosti, sta poudarila tako vaurhinja kot njen namestnik. Pričakujeta premike od obljub k njihovi uresničitvi.

POSEBNO POROČILO V CELOTI

Posebno poročilo Varuha človekovih pravic o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem nepsotovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialno-varstvenih zavodov (PFD)

Izjava varuhinje ob predstavitvi posebnega poročila (MP3).

 

 

 

 

Natisni: