Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nošenje zaščitnih mask na delovnem mestu

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je prejel več pobud v zvezi z nošenjem zaščitnih mask na delovnem mestu in možnostmi delodajalca za sankcioniranje delavca, ki nošenje maske odklanja.

Varuh vztraja pri stališču, da so ukrepi, ki prispevajo k zajezitvi  širjenja virusa SARS-CoV-2 v prvi vrsti strokovno epidemiološko vprašanje in da je treba zaupati presoji stroke. Delodajalec je na podlagi delovnopravne zakonodaje dolžan vsem delavcem zagotoviti varnost in zdravje pri delu (45. člen Zakona o delovnih razmerjih, ZDR-1 in prvi odstavek 5. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1). V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu. Pri tem mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati ustrezne preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale višjo raven varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh. V aktualni situaciji nevarnosti širjenja bolezni COVID-19 mora delodajalec, ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) in drugih pristojnih institucij (npr. Združenje za medicino dela, prometa in športa), sprejeti in izvajati dodatne ukrepe, s katerimi v največji možni meri zagotavlja varno in zdravo delo delavcem v danih okoliščinah ter zmanjšuje izpostavljenost na najmanjšo možno raven okužbe.

Skladno z določbami ZDR-1 imajo torej delodajalci pravico in dolžnost, da podajo delavcem takšna delovna navodila, ki bodo kar v največji mogoči meri preprečila širjenje virusa med zaposlenimi in ostalimi, vključenimi v delovni proces, zaposleni pa morajo zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja upoštevati (34. člen ZDR-1). Prav tako morajo zaposleni spoštovati in izvajati predpise in ukrepe o varnosti in zdravju pri delu ter pazljivo opravljati delo, da zavarujejo svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb (35. člen ZDR-1). Kršitev zgornjih obveznosti delavca je mogoče šteti tudi za hujšo obliko kršitve obveznosti iz delovnega razmerja, ki lahko vodi v odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Varuh pa ob tem poudarja, da mora delodajalec zagotoviti takšno varovalno opremo, ki ustreza specifičnemu zdravstvenemu stanju posameznega delavca. Delavci in njihovi predstavniki imajo pravico sodelovati z delodajalcem pri obravnavi vseh vprašanj, ki se nanašajo na uporabo osebne varovalne opreme, od katere je odvisna njihova varnost in zdravje pri delu, zato je potrebno ustvariti ugodno okolje za vzpostavitev konstruktivnega dialoga in v primerih, ko zaščitna oprema delavcem povzroča zdravstvene tegobe, skupaj poiskati ustrezno rešitev. 10.0-12/2020

Natisni: