Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sporen preklic pooblastil Zavoda RS za zaposlovovanje

Kršitelj: Zavod RS za zaposlovanje (organ s področja)
Kršitev: 23. člen Ustave RS - Pravica do sodnega varstva | 21. člen Ustave RS - Varstvo človekove osebnosti in dostojanstva | 34. člen Ustave RS - Pravica do osebnega dostojanstva in varnosti
Priporočilo: ZRSZ je poudarkom Varuha sledil in pobudnici ponovno izdal pooblastilo. Posredovanje Varuha je bilo uspešno.

Varuh je nenadni preklic pooblastil za vodenje in odločanje v upravnih postopkih javni uslužbenki po več kot dveh desetletjih strokovno opravljanega dela zaradi zgolj domnevnega neizpolnjevanja pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ocenil kot kršitev pravice do pravnega sredstva in pravice do osebnega dostojanstva.

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) obrnila v zvezi z nenadnim preklicem pooblastila za vodenje in odločanje v upravnih postopkih zaradi domnevnega neizpolnjevanja pogoja opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka.

Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) je kot pobudničin delodajalec po več kot dveh desetletjih od zaposlitve namreč podvomil, ali je v pobudničinem primeru zaradi posebnih okoliščin opravljanja strokovnega izpita iz upravnega postopka, tega res šteti za opravljenega. V strahu pred morebitno zaznano kršitvijo s strani Inšpektorata za javni sektor, so se odločili javni uslužbenki pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih postopkih preklicati.

Varuh je na ZRSZ opravil poizvedbo in ugotovil, da pobudnica zoper nenadno odločitev delodajalca ni imela pravnega sredstva. Delodajalca smo tako med drugim opozorili, da se je izpolnjevanje pogojev za zasedbo določenega delovnega mesta preverjalo ob zaposlitvi; da je pobudnica opravila strokovni izpit za strokovne sodelavce na področju zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti, katerega del je tudi izpit iz splošnega upravnega postopka in pri čemer je bil izpit iz splošnega upravnega postopka leta 1999 potrjen s strani stalne izpitne komisije na Upravni akademiji ter da je pobudnica več kot dve desetletji strokovno opravljala svoje delo ter vodila postopke in odločali tudi v pravno zahtevnejših primerih. Še več, kot je pobudnica delodajalca seznanila in svoje navedbe tudi z dokazi podkrepila - je bil v letu 2006 na ZRSZ že opravljen upravni inšpekcijski nadzor, v katerem se je preverjala tudi njena dokumentacija o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta, a nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Izpostavili smo tudi hude posledice nenadnega preklica pooblastil - zgolj zaradi abstraktne možnosti, da bi bila v inšpekcijskem postopku ugotovljena morebitna nezakonitost v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za vodenje in odločanje v upravnih postopkih (čeprav kot poudarjeno pri inšpekcijskem nadzoru leta 2006 to v njenem primeru ni bilo ugotovljeno, okoliščine primera pa se od takrat niso spremenile), je bila pod vprašaj postavljena zakonitost vseh aktov, izdanih v zadevah, v katerih je postopek vodila in odločala.

ZRSZ je poudarkom Varuha sledil in pobudnici ponovno izdal navedeno pooblastilo.

Po Varuhovem mnenju sta bili pobudnici kršeni pravica do pravnega sredstva in pravica do osebnega dostojanstva, zato smo pobudo šteli za utemeljeno, posredovanje Varuha pa kot uspešno. 10.2-54/2018

Natisni: