Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Priporočilo DZ-ja v zvezi s Posebnim poročilom Varuha o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodih

Državni zbor je na podlagi 272. in 111. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) na seji 24. oktobra 2017, ob obravnavi Posebnega poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov, sprejel naslednje

P R I P O R O Č I L O

Državni zbor priporoča Vladi, da čim prej pripravi spremembe Zakona o socialnem varstvu in Zakona o duševnem zdravju in sprejme ukrepe, ki bodo zagotovili ustreznejšo neprostovoljno nastanjevanje in obravnavo oseb z duševnimi motnjami v socialnovarstvenih zavodih po določbah Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 in 46/15 – odl. US).

Do sprejetja oziroma uveljavitve nove ureditve tega področja pa Državni zbor Vladi priporoča, da zagotovi ustrezne prostorske zmogljivosti v socialnovarstvenih zavodih in dovolj osebja, ki bo lahko zagotavljalo ustrezne socialnovarstvene storitve.

Št. 000-04/17-16/9
Ljubljana, dne 24. oktobra 2017
EPA 2178-VII
Državni zbor Republike Slovenije

dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

 

 

Natisni: