Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

ENOC

Na Dunaju o pomenu Listine EU o temeljnih pravicah na nacionalni ravni

Okrogla miza v organizaciji Agencije EU za temeljne pravice

Na Dunaju je 21. in 22. marca 2023 potekala okrogla miza v organizaciji Agencije EU za temeljne pravice (FRA), namenjena podpori nacionalnim institucijam za človekove pravice pri spremljanju temeljnih pravic, ki izhajajo iz Listine EU o temeljnih pravicah (Listine) in vidika temeljnih pravic v povezavi z vladavino prava. Po okrogli mizi pa bo na FRA potekal še študijski obisk, z namenom deljenja izkušenj na različnih področjih dela, kjer je relevantna tudi uporaba Listine. Varuh s FRA, Evropsko mrežo nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI) in šestimi nacionalnimi institucijami za človekove pravice sodeluje v regionalnem projektu, ki je namenjen promociji uporabe Listine pri odločanju nacionalnih organov.

Dr. Simona Drenik Bavdek, pomočnica vodje Centra za človekove pravice pri Varuhu, je na okrogli mizi predstavila, kako smo pri delu Varuha do sedaj uporabljali Listino in tudi siceršnje stanje glede uporabe Listine v Sloveniji, Jerneja Turin, analitičarka Centra pa bo s kolegi delila naše izkušnje in delo na področju pravic migrantov, azila ter obravnave ukrajinskih beguncev.

Na okrogli mizi so bili predstavljeni nekateri primeri dobrih praks uporabe Listine na nacionalni ravni, vendar je iz razprave izhajalo predvsem, da je priložnosti za večjo uporabo Listine še veliko, tako pred sodišči (predvsem preko predhodnih vprašanj po 267. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije) kot tudi ob sprejemanju zakonodaje in pri delovanju izvršne veje oblasti. Ker je primerjalni pregled pokazal, da se nacionalni organi pri svojem delu zelo redko sklicujejo na Listino, so udeleženci dogodka zaključili, da je potrebno dodatno usposabljanje sodnikov, odvetnikov, uradnikov ter funkcionarjev o pomenu Listine. V okviru regionalnega projekta Varuh tako načrtuje izobraževalne aktivnosti o Listini. Varuh pa tudi letos pripravlja prispevek za alternativno poročilo ENNHRI o stanju vladavine prava v državah članicah in EU, ki bo predloženo Evropski komisiji.

Listina predstavlja pomembno dodatno sredstvo za uveljavljanje temeljnih pravic. Posamezniki sicer nimajo neposrednega dostopa do Sodišča Evropske unije, lahko pa se nanjo neposredno sklicujejo v postopkih pred domačimi sodišči, kadar se nanašajo na področja, ki jih ureja pravo EU. Več informacij o Listini je dostopnih na spletni strani FRA: https://fra.europa.eu/sl/eu-charter.

Natisni:Evropska mreža ombudsmanov za otroke (ENOC)
je bila ustanovljena leta 1997 na Norveškem.

Varuh človekovih pravic RS je član ENOC-a od leta 2002.

Cilj držav, vključenih v ENOC,
je uresničevanje vsebin Konvencije o otrokovih pravicah, osveščanje javnosti o pravicah otrok in dodatna prizadevanja za implementacijo vsebin konvencije v zakonskih ureditvah posameznih držav.

V okviru ENOC-a si članice izmenjujejo podatke, pristope, strategije in rezultate primerjalnih analiz, nudijo pa tudi pomoč posameznim uradom pri oblikovanju oziroma večanju avtonomije v odločanju in delovanju v matični državi.

Članice ENOC-a so avtonomne in

  • nadzorujejo delo vladnih služb, organov in ministrstev
  • preiskujejo kompleksna vprašanja (trgovina z otroki, nasilje)
  • spodbujajo ustrezne raziskave,
  • sodelujejo pri odločitvah, ki vplivajo na pravice in blagostanje otrok.

 

Poročila Varuha na letnih srečanjih ENOC-a (European Network for Ombudspersons for Children)