Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Vladni organ ne zmore odpraviti diskriminatorne prepreke v obliki stopnic


Obravnavali smo pobudo invalidske organizacije zaradi nedostopnosti nekega vladnega organa osebam na invalidskih vozičkih. Organ je v odgovoru pritrdil, da zaradi arhitekturnih značilnosti stavbe v njihovih prostorih ni mogoče izvesti osebnega pogovora z gibalno ovirano osebo, razen če bi ta privolila, da se jo skupaj z vozičkom prenese po stopnicah. Opozorili so na druge poti, npr. pogovor po telefonu, z videokonferenco ali v drugih prostorih, ter izrazili prepričanje, da bi s tem zadostili zahtevi po razumnih prilagoditvah. Pojasnili so, da problem nedostopnosti rešujejo ad hoc in da doslej težav še ni bilo.

Stališča organa smo presodili kot zgrešena, saj niso upoštevala določb Konvencije o pravicah invalidov o razumnih prilagoditvah. Organ smo zato opozorili, da so stopnice »šolski primer« in simbol (strukturne) diskriminacije gibalno oviranih, saj pogosto povzročajo resne, celo nepremostljive ovire za učinkovito uživanje pravic in pravnih interesov. Predlagali smo, naj organ spremeni dosedanjo interno politiko do oseb z gibalno oviranostjo, odstrani grajene ovire in zagotovi ustrezno dostopnost pisarn in drugih prostorov.

Organ se je v odzivu na naše mnenje strinjal z načelno potrebo po trajnejši rešitvi. Naše predloge je označil kot smiselne in vredne nadaljnje proučitve. Vendar je vztrajal, da stopnice kot ovire pravno še ne pomenijo diskriminacije. Do te naj bi prišlo šele, če bi neposredno prizadetemu odklonili razumne prilagoditve. Organ ni pojasnil, zakaj naj bi predlagana odprava ovire zanj pomenila nesorazmerno breme. Prav tako ni z ničemer ovrgel očitkov o odvračalnem učinku stopnic za osebe z invalidnostmi pri zaposlovanju v organu, uporabi njegovih storitev in sodelovanju pri upravljanju z javnimi zadevami niti ni podal časovnega okvira, v katerem si bo prizadeval odpraviti oviro.

Domneva, da bi bili vsi prizadeti zadovoljni s predlaganimi rešitvami, je po Varuhovem mnenju zgrešena. To je ne nazadnje potrjevala tudi vsebina pobude Varuhu. Zato vztrajamo pri ugotovitvi, da vlada z opustitvami krši prepoved diskriminacije gibalno oviranih pri dostopu do javnih dobrin in storitev, zagotavljanju sodelovanja pri upravljanju z javnimi zadevami in zaposlitvi pri organu. 10.0-7/2007

Natisni: