Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nejasna razlaga kolektivne pogodbe za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je Varuhu sporočila, da ji delodajalec ne prizna pravice do jubilejne nagrade za 30 let dela v javnem sektorju. Sporno je bilo obdobje od 13. 5. 1985 do 8. 9. 1996, ko je bila zaposlena v Invalidski delavnici Solidarnost, enota Varstveno delovni center, Titova 8, Murska Sobota, delodajalec pa tega obdobja ni priznal kot delo v javnem sektorju. Glede na sedanjo pristojnost MDDSZ je Varuh nanj naslovil ustrezno poizvedbo.

MDDSZ je Varuhu na njegovo poizvedbo glede pobudničine problematike sporočil, da je invalidsko delavnico Solidarnost (delodajalec pobudnice) leta 1981 ustanovila občinska skupnost socialnega varstva Murska Sobota. Takrat veljavni Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Ur. l. SRS, št 18/76) je v 29. členu med drugim določal, da invalidske delavnice poslujejo po načelih, po katerih poslujejo organizacije združenega dela na področju gospodarstva. Iz navedenega je MDDSZ zaključil, da v primeru pobudnice ni šlo za zaposlitev v javnem sektorju. MDDSZ je v odgovoru nadalje navedlo, da gre za pravico, ki je urejena v Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost RS (KPND). Ta določa, da se po 12. členu upošteva delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju. Nadalje je navedlo, da tudi Zakon za uravnoteženju javnih financ (ZUJF) v tretjem odstavku 177. člena določa, da je delovna doba po tem členu delovna doba, ki jo je zaposleni izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju. Glede na navedeno je MDDSZ Varuha in pobudnico napotil na Komisijo za razlago KPND.

Komisija za razlago KPND je Varuhu sporočila, da je že sprejeta razlaga 12. člena Aneksa h KPND jasna in ustrezna tudi za konkretni primer pobudnice. Varuhovo pobudo je nato odstopilo nazaj v reševanje MDDSZ, ki je po več urgencah Varuha na njegov poziv odgovorilo. Varuhu je sporočilo, da gre po mnenju MDDSZ, upoštevajoč tedanjo zakonodajo in glede na to, da naj bi bila storitev, ki se je izvajala v navedenih Delavnicah pod posebnimi pogoji, financirana iz javnih sredstev, v primeru pobudnice za zaposlitev oziroma za delo v javnem sektorju.

Varuh meni, da je v primeru pobudnice, kot tudi v drugih potencialnih primerih neizplačila jubilejne nagrade ali drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki so odvisni od opredelitve statusa dela kot dela v javnem sektorju, prišlo do kršitve načela pravne države in njemu podrednega načela pravne varnosti oziroma varstva zaupanja v pravo s strani MDDSZ. Kljub jasnosti obrazložitve Komisije za razlago KPND glede opredelitve javnih uslužbencev, je MDDSZ po mnenju Varuha neutemeljeno zavračalo priznanje pravice pobudnice do jubilejne nagrade.  Pobudo smo šteli za utemeljeno, MDDSZ pa seznanili z našim stališčem in zahtevali ustrezno ukrepanje, tako iz vidika enotnega postopanja kot pravočasnega odgovarjanja Varuhu in morebitnim pobudnikom. Predmetno problematiko bomo aktivno spremljali še naprej. 4.3-50/2017
Natisni: