Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Vabilo varuha za zbiranje predlogov za možne kandidate za enega namestnika oziroma namestnico varuha

Zakon o varuhu človekovih pravic - ZVarCP (Uradni list RS, št. 69/17 - uradno prečiščeno besedilo) v 15. členu določa, da ima varuh človekovih pravic (v nadaljevanju: varuh) najmanj dva in največ štiri namestnike. Upoštevajoč navedeno in dejstvo, da se namestnici varuha človekovih pravic izteka mandat 23. 5. 2019, objavljam


VABILO

za zbiranje predlogov za možne kandidate za enega namestnika oziroma namestnico varuha.

Predloge je treba poslati v roku 14 dni od dneva objave tega vabila v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Varuha, na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana, to je do 19. 4. 2019. Varuh človekovih pravic na podlagi drugega odstavka 15. člena ZVarCP predlaga državnemu zboru imenovanje namestnika oziroma namestnice varuha človekovih pravic. Za namestnika oziroma namestnico varuha človekovih pravic je lahko imenovan le državljan oziroma državljanka Republike Slovenije. Mandatna doba namestnika oziroma namestnice traja šest let. Po poteku mandatne dobe je namestnik oziroma namestnica lahko ponovno imenovan.

Zadeve iz pristojnosti varuha se delijo na naslednja področja:

 • enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije
 • varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti
 • svoboda vesti in verske skupnosti
 • svoboda izražanja
 • zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev
 • nacionalne in etnične skupnosti
 • tujci
 • socialna varnost
 • zagovorništvo otrok
 • družbene dejavnosti
 • varstvo otrokovih pravic
 • delovno pravne zadeve
 • brezposelnost
 • druge upravne zadeve
 • okolje in prostor
 • regulirane dejavnosti
 • stanovanjske zadeve
 • omejitev osebne svobode
 • pravosodje
 • policijski postopki, zasebno varovanje, detektivi in redarji
 • državni preventivni mehanizem


Za vsako področje je pristojen eden izmed namestnikov. Podrobnejšo delitev posameznega področja določi varuh ob upoštevanju vsebinske povezanosti problematike, organizacije dela in vrste postopkov. Predlog naj vsebuje obrazložitev ter pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.


Peter Svetina
Varuh človekovih pravic

 
Številka: 0101 - 14 / 2019 - 1 - LO
Datum: 02/04/2019

Vabilo (podpisano)

Natisni:

Obveščamo vas, da je na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Sodelavec v Strokovni službi Varuha, ki je bil objavljen na...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 –...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/...

Več

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 -...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Varuh) javno objavlja RAZVELJAVITEV JAVNEGA NATEČAJA za prosto uradniško delovno...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005...

Več

Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in...

Več

Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in...

Več

Obveščamo vas, da je na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Strokovni sodelavec v Kabinetu Varuha, ki je bil objavljen...

Več