Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Javna objava uradniškega delovnega mesta Svetovalec Varuha za določen čas

 Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) in 2. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12–ZUJF) Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana objavlja eno prosto uradniško delovno mesto

SVETOVALEC VARUHA v Strokovni službi Varuha

 

za določen čas, za čas nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu, predvidoma do 28.10.2018 oz. do vrnitve javne uslužbenke s starševskega dopusta.

 

Izbrani kandidat bo naloge opravljal na področju upravnih postopkov, davčnega postopka, okolja in prostora in gospodarskih javnih služb. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki so opravljali dela in naloge na navedenih področjih.

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas s polnim delovnim časom.

 

Izbrani kandidat bo opravljal delo na uradniškem delovnem mestu brez imenovanja v naziv. Naloge Svetovalca Varuha se izvajajo v treh nazivih in sicer v nazivu tretje stopnje – Svetnik, v nazivu druge stopnje – Višji svetnik in v nazivu prve stopnje – Svetnik Varuha, izbrani kandidat pa bo delo opravljal v nazivu tretje stopnje - Svetnik.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) (17001) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) (17002) ali magistrska izobrazba (17003)

- najmanj 6 let delovnih izkušenj

- državljanstvo Republike Slovenije

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij. Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oz. pravosodni izpit.

 

Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Naloge so naslednje:

- najzahtevnejša strokovna opravila v zvezi s pobudami

- izvajanje najzahtevnejših preiskovalnih opravil po navodilih varuha, namestnikov varuha in direktorja strokovne službe

- izdelava poročil, predlogov in mnenj Varuha

- reševanje pobud

- opravljanje drugih najbolj zahtevnih opravil iz pristojnosti Varuha

- druga dela in naloge po nalogu varuha in drugih funkcionarjev Varuha.

 

Prijava mora vsebovati:

 

1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Varuhu človekovih pravic RS pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc,

5. izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta.

 

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom od nastopa dela do predvidoma 28.10.2018 oz. do vrnitve javne uslužbenke s starševskega dopusta. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu »Vloga za zaposlitev-Svetovalec Varuha«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo za prosto delovno mesto Svetovalec Varuha" na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info(at)varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

 

Rok za vlaganje prijav je 5 dni od objave na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS in objave Zavoda RS za zaposlovanje (rok začne teči od zadnje objave), to je do vključno 16.10.2017.

 

Informacije o področju in vsebini dela daje dr. Kornelija Marzel, namestnica varuhinje človekovih pravic, na tel. št. 01/475 00 76 (med 9.30 in 10.30 uro), splošne informacije pa Andreja Novak, svetovalka generalnega sekretarja Varuha med 9.30 in 10.30 uro (tel: 01/475 00 12)

 

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 0202 - 11 / 2017 - 1 - NO

Datum: 10.10.2017

Natisni:

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 –...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/...

Več

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 -...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Varuh) javno objavlja RAZVELJAVITEV JAVNEGA NATEČAJA za prosto uradniško delovno...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005...

Več

Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in...

Več

Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in...

Več

Obveščamo vas, da je na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Strokovni sodelavec v Kabinetu Varuha, ki je bil objavljen...

Več

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in...

Več