Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Strokovni sodelavec v Strokovni službi Varuha

Številka: 0202 - 10 / 2017 - 1 - NO

Datum: 20.09.2017

 

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta

 

STROKOVNI SODELAVEC v Strokovni službi Varuha

 

Izbrani kandidat bo opravljal delo na področju otrokovih pravic. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na področju otrokovih pravic.

 

Naloge uradniškega delovnega mesta Strokovni sodelavec se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih, in sicer v nazivu šeste stopnje – Višji svetovalec III, v nazivu pete stopnje – Višji svetovalec II in nazivu četrte stopnje - Višji svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu šeste stopnje – Višji svetovalec III (z možnostjo napredovanja v naziv pete stopnje – Višji svetovalec II in naziv četrte stopnje - Višji svetovalec I).

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- magistrska izobrazba (17003) / druga bolonjska stopnja ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) (17002) ali specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) (17001)  / (tarifni razred VII/2)

 - najmanj 2 leti delovnih izkušenj

- obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv[1]

- znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,

- državljanstvo Republike Slovenije,

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij. Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oz. pravosodni izpit.

 

Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Strokovni sodelavec opravlja naslednje naloge:

-           strokovna opravila v zvezi s pobudami,

-           opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti Varuha,

-           proučevanje pobud in vlog, delo s pobudami in vlogami,

-           izdelava osnutkov poročil, mnenj in predlogov v zvezi s pobudami,

-           pisanje odgovorov na pobude in vloge,

-           reševanje pobud,

-           sprejemanje strank,

-           druga dela in naloge po nalogu funkcionarjev Varuha  in direktorice Strokovne službe.

 

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Varuhu človekovih pravic RS pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc,

5. izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta.

 

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

 

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 139/2006 in 104/2010) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev-Strokovni sodelavec", ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo za delovno mesto: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto "Strokovni sodelavec" na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info(at)varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav na javni natečaj je 8 dni od zadnje objave, to je do 29.09.2017. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

 

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS (http://www.varuh-rs.si).

 

Informacije o področju in vsebini dela daje ga. Jasna Vunduk, svetnica, na tel. št. 01/475 00 12 (med 9.30 in 10.30 uro), splošne informacije o izvedbi javnega natečaja pa daje Andreja Novak, svetovalka generalnega sekretarja Varuha, tel. št. 01/475 00 12 (med 9.30 in 10.30 uro).

 

Opomba: V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

 


[1] Pri izbranem kandidatu se bo upoštevajoč 89. člen ZJU preverilo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru mora javni uslužbenec po imenovanju v naziv najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje.

Natisni:

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 –...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/...

Več

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 -...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Varuh) javno objavlja RAZVELJAVITEV JAVNEGA NATEČAJA za prosto uradniško delovno...

Več

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005...

Več

Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in...

Več

Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in...

Več

Obveščamo vas, da je na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Strokovni sodelavec v Kabinetu Varuha, ki je bil objavljen...

Več

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in...

Več