Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Javni poziv za zbiranje prijav za uvrstitev na seznam zdravnikov – ekspertov


Na podlagi 10. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo) in 23. člena Poslovnika Varuha človekovih pravic (Uradni list RS, št. 63/95, 54/98, 101/01 in 58/05), Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Varuh) objavlja

J A V N I   P O Z I V
za zbiranje prijav


za uvrstitev na seznam zdravnikov – ekspertov, ki bodo Varuhu nudili strokovno pomoč za ugotovitev, razjasnitev ali presojo določenih dejstev oziroma potrebno strokovno znanje, ki ga Varuh nima, pri njegovih obiskih krajev, kjer prebivajo osebe, ki jim je odvzeta prostost.

1. Naziv in sedež naročnika: Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana, tel. 01475 00 50, faks 01 475 00 40, elektronski naslov: info@varuh-rs.si.

2. Predmet zbiranja ponudb: Oblikovanje seznama zdravnikov – ekspertov za obdobje dveh let. Zdravniki bodo Varuhu nudili strokovno pomoč za ugotovitev, razjasnitev ali presojo določenih dejstev s področja mučenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj z osebami, ki jim je odvzeta prostost.

3. Način dela: Posamezni zdravnik – ekspert, ki ga bo s seznama določil Varuh glede na vrsto in kraj posameznega obiska, bo naloge opravljal po odredbi in navodilih Varuha, v sodelovanju z njegovimi strokovnimi sodelavci tako, da bo sodeloval pri načrtovanem obisku in v pisni obliki podajal odgovore na vprašanja Varuha ter svoje ugotovitve, zlasti o ustreznosti zdravstvenega varstva in ravnanja z osebami, ki jim je odvzeta prostost.

4. Za izvedbo teh storitev za obdobje dveh let ima Varuh v proračunu predvidena proračunska sredstva v višini do 20.000 EUR. Vrednost urne postavke sodelovanja zdravnika – eksperta na kraju posameznega obiska znaša 35,00 EUR. Za čas trajanja sodelovanja se šteje dejanski čas trajanja obiska (od časa prihoda na kraj obiska do odhoda s kraja obiska), pri čemer se vsaka začeta ura šteje za polno uro, praviloma pa do 5 ur za posamezen obisk (razen v primeru morebitnega drugačnega predhodnega dogovora). Za pisno mnenje oziroma poročilo, ki vsebuje odgovore na vprašanja Varuha, zlasti o ustreznosti zdravstvenega varstva in ravnanja z osebami, ki jim je odvzeta prostost, ekspertu pripada 150,00 EUR.

Zdravniku – ekspertu se v primeru, da potuje s svojim osebnim vozilom, povrne kilometrina za prevoženi kilometer v višini, kot to določa Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1, v nadaljnjem besedilu: ZUJF) v drugem odstavku 173. člena.

Vse vrednosti, navedene v prvem odstavku te točke, predstavljajo bruto vrednost.

5. S posameznim zdravnikom – ekspertom, ki bo uvrščen na seznam, bo Varuh sklenil podjemno pogodbo. Opravljanje nalog bo potekalo po potrebi in bo trajalo predvidoma en delovni dan.

6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za uvrstitev na seznam zdravnikov – ekspertov:

Prijavo lahko posredujejo kandidati z:

  • 8-letnimi delovnimi izkušnjami na področju zdravstvenega varstva, zlasti na področju psihiatrije, travmatologije ali sodne medicine.
  • po možnosti z izkušnjami pri delu v zavodih za prestajanje kazni zapora ali na zaprtih oddelkih zdravstvenih in socialnih zavodov oziroma z osebami iz teh zavodov,
  • izkušnjami pri izvajanju strokovnih nadzorov,
  • znanjem slovenskega in angleškega jezika.


Kandidati naj prijavi priložijo dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev. Prijavi naj priložijo tudi izjavo, da niso bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti oziroma pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece in da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidati, ki bodo uvrščeni na seznam, bodo morali ta dejstva dokazati z ustreznima potrdiloma.

7. Merila za uvrstitev na seznam:
Kot merilo za uvrstitev kandidatov na seznam zdravnikov – ekspertov bodo upoštevane izkušnje pri delu v zavodih za prestajanje kazni zapora ali na zaprtih oddelkih zdravstvenih in socialnih zavodov oziroma z osebami iz teh zavodov. Varuh bo na seznam uvrstil do štiri najbolj usposobljene kandidate.

Kandidat mora predložiti ustrezna dokazila, iz katerih bo možno nedvoumno razbrati, s katerim zavodom je sodeloval in koliko časa je to sodelovanje trajalo.

8. Ostali pogoji: Kandidati, ki bodo uvrščeni na seznam zdravnikov – ekspertov, bodo morali pred začetkom sodelovanja z Varuhom podpisati izjavo, da bodo sodelovali po navodilih Varuha in delovali po predpisih o varovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov, tako kot to velja za zaposlene pri Varuhu.

9. Pisne prijave naj kandidati pošljejo v roku 30 dni po objavi tega javnega poziva na spletni strani Varuha človekovih pravic RS na poštni naslov: Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov info@varuh-rs.si.

10. Kandidati bodo o uvrstitvi na seznam obveščeni v 15 dneh po opravljeni izbiri.

11. Podrobnejše informacije o vsebini dela posreduje Ivan Šelih, namestnik varuhinje, vsak delovni dan med 10:00 in 11:00 uro (tel. 01 475 00 50), elektronski naslov: ivan.selih@varuh-rs.si.

12. Obvestilo o javnem pozivu se objavi na spletnih straneh Varuha.

13. V tem besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni.Vlasta Nussdorfer
varuhinja človekovih pravic

 

Številka: 0409-23/2018-3-NA
Datum: 6. 11. 2018

Natisni:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je skladno z določbami ZJN-3 dne 29. 12. 2020 na Portalu javnih naročil in v sistemu eJN objavil naročilo...

Več

Varuh človekovih pravic skladno s tretjim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavlja seznam evidenčnih naročil, ki jih je na splošnem področju oddal od 1....

Več
Zagovorništvo otrok

Na podlagi 25.a in 25.b člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZvarCP - UPB2, Uradni list RS, št. 69/17) in 10. člena Splošnega akta o načinu...

Več

Varuh človekovih pravic RS obvešča, da podaljšuje rok za objavo javnega poziva za oddajo ponudb za izvedbo supervizij za zagovornike otrok. Prijave...

Več


Varuh človekovih pravic RS v marcu in aprilu 2019 načrtuje novo usposabljanje kandidatov za zagovornike otrok z območja celotne Slovenije. Prednost...

Več

Na podlagi 25.a in 25.b člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZvarCP - UPB2, Uradni list RS, št. 69/17) in 10. člena Splošnega akta o načinu...

Več
Državni preventivni mehanizem (DPM)

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali...

Več

Številka: 0404-32/2018
Datum: 12. 11. 2018

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljnjem besedilu: Varuh) na podlagi 78. člena v povezavi z 52. členom Zakona...

Več