Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo prve faze evalvacije pilotnega projekta Zagovornik – glas otroka

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki pri Varuhu človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuh) opredeljuje postopke javnega naročanja do zakonsko predpisanih vrednosti, vas vabimo, da predložite svojo ponudbo za izdelavo prve faze evalvacije pilotnega projekta »Zagovornik – glas otroka«, ki ga izvaja Varuh v partnerskem sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) že od leta 2006.

Podrobnosti povabila najdete v priponki.

 

*****************************************************************


V zvezi s povabilom k oddaji ponudbe št. 0408-74/2016 smo prejeli dve vprašanji:

Vprašanje 1:

1. Pogoj:
Ponudnik mora s ponudbo zagotavljati strokovno sposobnost izvedbe 1. faze evalvacije pilotnega projekta »Zagovornik – glas otroka«

Način dokazovanja pogoja št. 1:

Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje s potrdilom o strokovni usposobljenosti vsaj enega zaposlenega na strani izvajalca, in sicer opravljanja raziskav in evalvacij na področju socialnega varstva.

ð  Kaj točno je mišljeno s 'potrdilom'? Ali mora delodajalec za zaposlenega izdati posebno potrdilo o strokovni usposobljenosti ali so dovolj reference zaposlenega (npr. izpis iz baze SICRIS)?

 

Odgovor 1:

Kot strokovno usposobljenost zahtevamo izkazovanje ustreznih referenc pri sodelovanju v prejšnjih naročilih, in sicer opravljanja raziskav in evalvacij na področju socialnega varstva. 

 

Vprašanje 2:

Priloga 1, točka 6:

Ponudba je veljavna do __________

ð  Je tukaj mišljen datum pred sklenitvijo pogodbe z izvajalcem (torej 31. 10.) ali datum, dokler faza 1 ne bo dokončana (torej 30. 11.)?

 

Odgovor 2:

Ponudba mora biti veljavna vsaj do 30. 11. 2016.

Natisni:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je skladno z določbami ZJN-3 dne 29. 12. 2020 na Portalu javnih naročil in v sistemu eJN objavil naročilo...

Več

Varuh človekovih pravic skladno s tretjim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavlja seznam evidenčnih naročil, ki jih je na splošnem področju oddal od 1....

Več
Zagovorništvo otrok

Na podlagi 25.a in 25.b člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZvarCP - UPB2, Uradni list RS, št. 69/17) in 10. člena Splošnega akta o načinu...

Več

Varuh človekovih pravic RS obvešča, da podaljšuje rok za objavo javnega poziva za oddajo ponudb za izvedbo supervizij za zagovornike otrok. Prijave...

Več


Varuh človekovih pravic RS v marcu in aprilu 2019 načrtuje novo usposabljanje kandidatov za zagovornike otrok z območja celotne Slovenije. Prednost...

Več

Na podlagi 25.a in 25.b člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZvarCP - UPB2, Uradni list RS, št. 69/17) in 10. člena Splošnega akta o načinu...

Več
Državni preventivni mehanizem (DPM)

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali...

Več

Številka: 0404-32/2018
Datum: 12. 11. 2018

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljnjem besedilu: Varuh) na podlagi 78. člena v povezavi z 52. členom Zakona...

Več