Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Tujca več kot štiri ure po pridržanju ostala v prostorih za pridržanje

Ob kontrolnem obisku na Policijski postaji Ptuj (PP Ptuj) v vlogi Državnega preventivnega mehanizma (DPM), smo med pregledom naključno izbranih primerov posameznih pridržanj preverili tudi primer pridržanja dveh tujcev. Tujca sta bila na PP Ptuj pridržana na podlagi četrte alineje prvega odstavka 64. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) od 18. 3. 2017 od 10.25 do dne 20. 3. 2017 do 8.57, ko je bilo pridržanje zaključeno. Ugotovili pa smo, da sta tujca tudi po zaključku pridržanja 20. 3. 2017 po 8.57 do namestitve v Center za tujce, kamor sta bila iz PP Ptuj odpeljana ob 13.37, ostala nameščena v istem prostoru, kjer so ju pridržali pred tem. Zato smo Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) predlagali, da primer pregleda in sporoči ugotovitve in morebitne ukrepe, zlasti pa smo prosili za pojasnilo pravne podlage za namestitev tujcev v prostoru za pridržanje po zaključenem pridržanju dne 20. 3. 2017 med 8.57 in 13.37.   

MNZ je pojasnil, da so hrvaški varnostni organi policijsko enoto šele dve uri pred potekom zakonsko dopustnega časa pridržanja obvestili, da tujcev ne bodo sprejeli. Zaradi tega je bilo tujcema pridržanje ob 8.57 tudi zaključeno. Od navedene ure pa do 13.37 je potekal postopek njune namestitve v Center za tujce zaradi odstranitve iz države, s čimer sta bila posebej seznanjena. Oba sta po končanem pridržanju ostala v prostorih za pridržanje, ker PP Ptuj nima primernejšega prostora, kjer bi bilo poskrbljeno za njuno varnost in zasebnost. Prav tako je bilo ugotovljeno, da sta ob 9.15 dobila hrano, vendar policisti tega niso evidentirali.

MNZ je pripomnil, da je bilo vodstvo PP Ptuj opozorjeno, da je treba beležiti vsa opravila s pridržano ali privedeno osebo in da mora biti čas od zaključka pridržanja do namestitve v Center za tujce čim krajši.

Ker MNZ ni odgovoril na vse ugotovitve DPM ob kontrolnem obisku, smo ga dodatno zaprosili za pojasnilo, zakaj je postopek s tujcema potekal še več kot štiri ure po zaključku pridržanja. Zanimalo nas je tudi, zakaj tujca po zaključku pridržanja nista bila premeščena v kakšen drug bolj primeren prostor npr. govorilnice v hodniku nasproti dežurnega policista, ali pa v prostore za namestitev tujcev, ki jih imajo nekatere policijske enote (npr. v bližini je takšen prostor na PP Gorišnica). Hkrati smo zahtevali tudi pojasnilo kako v podobnih primerih (pridržanj za vikend in najave hrvaškim varnostnim organom ter nesprejema tujcev) postopke vodijo druge PP v Sloveniji in v katerih časovnih okvirih oziroma ali imajo PP kakšna navodila oziroma usmeritve za postopanje policije, če tuji varnostni organi tujca ne sprejmejo ob izteku zakonskega roka za pridržanje.

Ob tem smo poudarili, da je vsako policijsko pridržanje omejeno na nujno potreben čas, pridržanje na podlagi četrte alineje 64. člena ZNPPol pa na 48 ur (drugi odstavek tega člena). Prekoračitev tega časa zato pomeni kršitev zakona. Če osebe, ki jo je treba izročiti tujim varnostnim organom v tem času ni mogoče izročiti, to narekuje še posebej hitro postopanje policije. Policija bi morala biti na te situacije tudi pripravljena, saj je znano, da tuji varnostni organi sprejem osebe lahko tudi zavrnejo. V obravnavanem primeru so hrvaški varnostni organi policijsko enoto več kot dve uri pred potekom roka za pridržanje obvestili, da oseb ne bodo sprejeli, zato je nerazumljivo, da je postopek namestitve oseb v Center za tujce potekal toliko časa (več kot štiri ure). Kot vprašljivo smo presodili tudi situacijo, da sta tujca od zaključka pridržanja 20. 3. 2017 ob 8.57 do 13.37 (več kot štiri ure), ko sta bila odpeljana v Center za tujce, ostala v nespremenjenih pogojih – torej nameščena v prostoru za pridržanje, kjer sta se nahajala vse od začetka postopka. Sklicevanje na to, da PP Ptuj nima primernejšega prostora, to situacijo tudi težko opraviči.

MNZ je dodatno sporočil, da je postopek (ko je bilo tujcema omejeno gibanje na podlagi 76. člena Zakona o tujcih) po zaključku pridržanja potekal še tako dolgo zato, ker je starešina moral napisati depešno obvestilo, štiri odločbe, in sicer dve odločbi za odstranitev tujcev iz države in dve odločbi za namestitev tujcev v Center za tujce. Ob vročitvi je bila vsebina odločb tujcema tudi pojasnjena v angleškem jeziku, za kar je bil prav tako potreben določen čas. Ne glede na to pa tudi MNZ meni, da bi moralo vodstvo PP Ptuj zagotoviti, da bi bil čas od zaključka pridržanja do namestitve tujcev v Centru za tujce čim krajši, zato je bilo na navedeno opozorjeno.

Zakaj tujca po zaključku pridržanja nista bila premeščena v kakšen drug prostor, pa je MNZ sporočil, da zaradi zasedenosti policistov z drugimi nalogami ni bilo mogoče zagotoviti varovanja tujcev, če bi se nahajala v govorilnicah.Tujca sta ob 9.15 dobila hrano, ki sta jo pojedla v prostorih za pridržanje. MNZ tudi meni, da tujca ob zaužitju hrane ne bi imela take zasebnosti, če bi jo zaužila v govorilnici, na očeh strankam, ki so prihajale na PP.

MNZ se je sicer strinjal z našo ugotovitvijo, da bi tujca lahko namestili npr. na PP Gorišnica, ki ima primeren prostor, vendar bi to čas postopka še podaljšalo. Postopki so v primerih, ko tuji varnostni organi tujca ne sprejmejo, sicer različno dolgi, saj so odvisni od različnih dejavnikov (število obravnavanih tujcev, oddaljenost policijske enote od Centra za tujce in drugo). V Policiji pa so v zvezi s konkretnim primerom pripravili depešno obvestilo za policijske enote, v katerem so jim pojasnili, kakšno naj bo ravnanje policistov v tovrstnih primerih. Zato tudi pričakujemo, da v prihodnje ne bo več prišlo do takšnega primera in da bodo tujci po zaključku pridržanja v najkrajšem možnem času nameščeni v Center za tujce oziroma da v času postopka po zaključku pridržanja ne bodo več (oziroma le izjemoma) nameščeni v prostorih za pridržanje. 12.2-38/2017



Natisni: