Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Postopkovna pravičnost predstavljena članom kolegija varuha


Člani kolegija Varuha človekovih pravic RS (Varuh) so se 24. 4. 2019 podrobneje seznanili s projektom Postopkovna pravičnost, ki ga je predstavil mag. Jaša Vrabec, LLM, vodja Službe za razvoj sodne uprave Vrhovnega sodišča RS. S projektom se želi sodni sistem približati strankam na sodiščih in splošni javnosti, da se bodo ljudje počutili slišani, spoštovani ter nepristransko obravnavani. Poleg tega je cilj projekta zasnovati tak sistem komuniciranja sodstva, ki bo pomagal izboljšati celostno izkušnjo strank sodnih postopkov ter bo omogočal pravočasno, jasno, konsistentno in transparentno komuniciranje sodišča s strankami in ostalimi deležniki v postopku.

V okviru projekta je bila že izvedena vrsta kvalitativnih raziskav (delavnice s 13 različnimi skupinami strokovnih javnosti, opazovanja na pilotskih sodiščih, poglobljeni intervjuji z uporabniki, spremljanje in analiza spletnih objav), katerih namen je bilo celovito analizirati komunikacijo sodstva z različnimi deležniki, v odprtih pogovorih poglobljeno raziskati težave in ovire, s katerimi se srečujejo, ter pripraviti konkretne ukrepe za izboljšanje zadovoljstva z delovanjem sodišč. Na tej podlagi so Vrhovnem sodišču RS že pripravili informativna gradiva za stranke v sodnih postopkih ter javnost, katerih namen je podaja osnovnih informacij o sodnem sistemu v Sloveniji, s poudarkom na preprostosti in prijaznosti uporabniku.

Varuh aktivnosti sodstva na tem področju pozdravlja. Menimo, da so konkretni pripravljeni izdelki oziroma informacije o sodnem sistemu (vključno s posebnim spletnim mestom: na sodiscu.si), zlasti pa o posameznih sodnih postopkih, lahko koristna informacijska orodja za posameznike, ki na tak ali drugačen način prihajajo v stik s sodiščem. Potrebe za to ugotavljamo tako ob obravnavi posamičnih pobud, kot tudi v neposrednih stikih s pobudniki, ki se obračajo na nas (npr. ob zunanjih poslovanjih). Nenazadnje tudi v letnih poročilih opozarjamo na potrebo po sprejemu ukrepov za izboljševanje zadovoljstva uporabnikov in splošne javnosti z delovanjem sodstva.

Natisni: