Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

DZ pristojnim priporočil uresničitev vseh priporočil varuha za človekove pravice

Velika dvorana državnega zbora - vir: Državni zbor RS

DZ je sprejel sklepa, s katerim je pristojnim državnim in drugim organom priporočil uresničitev vseh priporočil, ki jih je v poročilu za leto 2019 podal varuh človekovih pravic. Priporoča jim tudi uresničitev priporočil iz poročila varuha o nadzoru nad ravnanjem s posamezniki v institucijah.

Glede na poročilo za leto 2019, ki ga je DZ na plenarni seji obravnaval v četrtek, je varuh državnim in drugim organom podal 158 priporočil za izboljšanje položaja na področju varstva človekovih pravic. Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje Matica Zupana se 147 priporočil nanaša na vlado in njene resorje. Od teh je 61 priporočil že realiziranih ali delno realiziranih. Nerealiziranih je 35 priporočil, 33 priporočil predstavlja stalno nalogo, 18 priporočil pa so resorji zavrnili zaradi nestrinjanja.

V priporočilih varuh med drugim DZ priporoča, naj čim prej odpravi 13 protiustavnosti, ugotovljenih z odločbami ustavnega sodišča, in pravočasno izvrši sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice proti Sloveniji. Vladi in DZ priporoča, naj zagotovita ustrezni dostop do zdravstvenih storitev z zmanjšanjem dolgih čakalnih dob v zdravstvu.

Pristojnim varuh priporoča, naj v primerih zagovorništva otrok zagotovijo ustrezno število sodnih izvedencev v družinskih zadevah, kot tudi, naj vlada okrepi aktivnosti za pripravo posebnega zakona za interventno urejanje romskih naselij. Za slednja varuh ugotavlja, da v večini primerov še vedno niso pravno in komunalno urejena.

Ministrstvu za delo varuh priporoča, naj zakonsko opredeli prekarnost, njene najbolj pojavne oblike in prepove prekarna razmerja, vladi pa, naj za doseganje obrambne varnosti države ter dostojanstva zaposlenih in njihovih družin redno zagotavlja vse potrebne vire za delo v Slovenski vojski.

Ministrstvu za izobraževanje varuh priporoča, naj začne izvajati analizo dostopnosti srednjih in osnovnih šol za invalide ter na tej podlagi izdela uresničljiv načrt za zagotovitev dostopnosti teh objektov, ministrstvo za javno upravo pa naj pripravi dopolnitve volilne zakonodaje, s katerimi bo tudi osebam, ki jim je pozneje kakor deset dni pred dnem glasovanja nepredvideno odvzeta prostost oziroma so sprejete na zdravljenje v bolnišnico, omogočeno volit po pošti.

DZ z danes sprejetim sklepom vsem pristojnim priporoča tudi sprejetje priporočil, ki jih je varuh podal zavodom ob izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma, s katerim na podlagi mednarodnih zavez države preverja ravnanje s posamezniki v institucijah.

Kot je ob predstavitvi poročila v četrtek v DZ povedal namestnik varuha Ivan Šelih, so pri varuhu v letu 2019 v večinoma nenapovedanih obiskih obiskali 63 krajev odvzema prostosti, med drugim 27 policijskih postaj, šest zavodov za prestajanje kazni zapora in Prevzgojni dom Radeče, Center za tujce, dve psihiatrični bolnišnici, 19 socialnovarstvenih zavodov in štiri vzgojne zavode.

Med obiski niso ugotovili primerov mučenja ali drugega krutega kaznovanja ali ravnanja s posamezniki, so pa podali 416 priporočil, kako še izboljšati stanje. Največ priporočil so izdali policijskim postajam, domovom za starejše in zaporom. Največ se jih je nanašalo na bivalne pogoje, na evidence, na obravnavo in na oblike dela.

 

VIR: STA

Natisni: