Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Novinarska konferenca Varuha o beguncih ter zahtevah za oceno ustavnosti nekaterih zakonov

Varuhinja človekovih pravic je z namestnikoma Ivanom Šelohom in mag. Kornelijo Marzel v sredo, 3. 2. 2016, v prostorih Varuha človekovih pravic RS pripravila novinarsko konferenco. 

Govorili so o aktivnostih Varuha v zvezi z begunsko problematiko, odločitvah Varuha v zvezi s pobudami za oceno ustavnosti Zakona o obrambi (ZObr) in oceno ustavnosti 8. člena Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2).

Zvočni posnetek konference je dosegljiv tukaj.
 

Varuhinja Vlasta Nussdorfer je podrobno predstavila odzive Varuha človekovih pravic Republike Slovenije ob begunski krizi v letu 2015 in 2016. Povedala je, da se je Varuh zelo intenzivno, že ob prvem begunskem valu v letu 2015, vključil v spremljanje problematike položaja beguncev in migrantov, ki čez ozemlje Republike Slovenije odhajajo v države osrednje in severne Evrope.
Da bi pridobila vse relevantne informacije o dejanskih problemih in morebitnih kršenjih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je skupaj s svojimi namestniki in svetovalci Varuha večkrat obiskala nastanitvene, zbirne centre, v katerih začasno bivajo begunci. Opravili so številne pogovore z begunci in s predstavniki lokalnih in državnih institucij ter nevladnih organizacij, ki skrbijo zanje. Poudarila je, da Varuh vseskozi intenzivno komunicira s predstavniki slovenskih državnih oblasti (vlada, ministrstva, policija, vojska, civilna zaščita) ter zlasti intenzivno sodeluje s predstavniki nevladnih, humanitarnih organizacij (civilna družba). Izpostavila je mednarodno dimenzijo delovanja Varuha ter poudarila, da smo o delovanju na tem področju poročali na mednarodnih srečanjih ombudsmanov ter se pogovarjali s predstavniki mednarodnih organizacij za človekove pravice. O svojem delu smo tudi redno obveščali javnost preko odgovorov na novinarska vprašanja ter imeli nekaj novinarskih konferenc. O svojih ugotovitvah Varuh redno poročana na svojih spletnih straneh, v posebni rubriki AKTUALNO: Begunska kriza in ukrepi Varuha človekovih pravic.

Namestnik varuhinje Ivan Šelih je obrazložil odločitev Varuha o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti prvega, drugega in tretjega odstavka 37.a člena Zakona o obrambi – ZObr, ko gre za izvajanje izjemnih pooblastil Slovenske vojske. Izpodbijani del te določbe je po presoji Varuha v neskladju z 2., 19., 32. in 35. členom Ustave RS, ker je v nasprotju z zahtevo jasnosti in določnosti predpisov kot enega izmed načel pravne države. Zato Varuh predlaga, da Ustavno sodišče RS določbo 37.a člena ZObr v izpodbijanem delu razveljavi. Povedal je, da je Varuh predlagal tudi, da Ustavno sodišče RS do dokončne odločitve zadrži izvajanje prvega odstavka 37.a člena ZObr, saj meni, da bi zaradi izvajanja nedoločnih izjemnih pooblastil Slovenske vojske lahko za posameznika nastale težko popravljive posledice.

Namestnica mag. Kornelija Marzel pa je predstavila stališča Varuha do pobude, ki jo je prejel Varuh, z zahtevo, da Varuh vloži zahtevo za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti 8. člena Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2). Pobudniki menijo, je dodala, da ta člen pomeni grobo kršitev Ustave RS in omogoča kratenje temeljnih človekovih pravic. Predstavila je aktivnosti Varuha, da bi še pred sprejemom odločitve pridobili informacije, nujne za sprejem odločitve. Na Vlado RS je Varuh dne 15. 12. 2015 naslovil poizvedbo glede navedb pobudnikov ter prejel odgovor 8.1.2016. Na podlagi očitkov pobudnikov in pojasnil Vlade, se je Varuh odločil tudi za ogled razmer na terenu in dne 29. 01. 2016 obiskal kraje ob slovensko hrvaški meji vzdolž reke Kolpe ter se pogovoril z domačini. Namestnica Marzel je sklenila, da se je Varuh po poglobljeni analizi vseh dejstev odločil, da Varuh ne vloži zahtevo za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti 8. člena Zakona o nadzoru državne meje, temveč posreduje Vladi RS naslednje predloge: vlada naj vsem oškodovanim osebam zagotovi ustrezno možnost povračila škode; ponovno naj pretehta upravičenost omejitve dostopa do javnega dobra povsod tam, kjer je ukrep postavitve ograje prekomeren, ob upoštevanju veljavne področne zakonodaje ter ponovno prouči, ali izvedba ukrepa postavitve ograje (trasa) pomeni prekomerno omejitev svobode gibanja.

V zadnjem delu novinarske konference so novinarji vprašali o stališču Varuha glede uveljavljanja pravic istospolnih. Varuhinja je povedala, da se bo Varuh odločal o morebitni vložitvi zahteve za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti nekaterih zakonov, vendar bo pred dokončno odločitvijo počakal na odločitev v zvezi z vloženimi predlogi zakona o partnerski zvezi.

Eno od novinarskih vprašanj se je nanašalo tudi na problematiko nastanitve mladoletnih tujcev brez spremstva. Namestnik Šelih je povedal, da se Varuh s tem vprašanjem že dolgo ukvarja, zato je ministrstvom in vladi naslovil že več priporočil in zahtev, da bi se zagotovilo nameščanje mladoletnikov in družin z mladoletnim tujcem v primerne ustanove za namestitev mladoletnih oseb, ne pa v Center za tujce.

Natisni: