Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Občina Zagorje ob Savi (v nadaljevanju Občina) je kršila načela pravičnosti, zakonitosti, pravne države, zaupanja v pravo ter pravne predvidljivosti s...

Več
Kršitelj: Občina Zagorje ob Savi
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo pravičnosti | 28. člen Ustave RS - Načelo zakonitosti v kazenskem pravu
Povzetek:

Občini Idrija in Cerkno sta kršili načelo dobrega upravljanja, ker se nista odzivali na podane prijave na Medobčinski inšpektorat občin Idrija in...

Več
Kršitelj: Občina Cerkno | Občina Idrija
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Pobudnik je v svoji pobudi Varuhu človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) med drugim izrazil svoje nezadovoljstvo zaradi zaraščenosti zemljišča...

Kršitelj: Občina Piran
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Priporočilo: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo opozorili, da je prenos bremena dejanske ureditve parcele, v širšem obsegu kot je to pričakovano, na novega zakupnika (ter lastnike sosednjih parcel) v nasprotju z načelom dobrega upravljanja.
Povzetek:

Zapis nepravilnega oziroma pomanjkljivega naslova za vročanje na uradnih dokumentih lahko povzroči mnoge nevšečnosti ali celo izgubo kakšne pravice....

Več
Povzetek:

Upravni organ bi ob ugotovitvi obstoja vprašanja brez rešitve katerega sklenitev zakonske zveze ni mogoča (policijsko preverjanje dokumentov), moral...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic RS je obravnaval pobudo, s katero nas je pobudnik seznanil s prizadevanji za pridobitev statusa stranke v postopku izdelave...

Več

V obravnavani zadevi je bilo ugotovljeno kršenje določil Uredbe o upravnem poslovanju, ki se nanašajo na odgovarjanje na prejete dopise, s strani...

 

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je že v lanskem letu prejel pobudo stanovalcev bivšega hotela Lipa v Ljubljani zaradi...