Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Okrajno sodišče v Ljubljani je v predlogu za izvršbo navedlo napačne podatke o zakoniti zastopnici dolžnika po izvršilnem naslovu – pravnomočnem in...

Več
Povzetek:

Okoliščina, da sodišče sklepa, s katerim je bilo odločeno o predlogu stranke za izločitev sodnice, ni vročilo vsem strankam sodnega postopka, kljub...

Več
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Pobudnik je v pismu Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) izpostavil, da je sodišče z začasno odredbo o ureditvi stikov, ki jo je izdalo pred enim...

Kršitelj: Zavod za prestajanje kazni zapora Dob
Kršitev: 56. člen Ustave RS - Pravice otrok
Priporočilo: Kadrovske težave praviloma ne smejo biti izgovor ali celo opravičilo za ne izvedbo prevoza oziroma spremljanje obsojenca v različnih situacijah, ki so zanj bistvenega (življenjskega) pomena. Če namreč država nekomu odvzame prostost, mora biti tudi pripravljena na situacije, kot je izpostavljena.

Varuh je obravnaval primer pobudnice, ki ji Okrožno sodišče v Krškem ni odgovorilo na prošnjo, da bi lahko oba z očetom sodelovala v kazenskem...

Kršitelj: Okrajno sodišče v Krškem
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Priporočilo: Pobudnica ni mogla uveljavljati svojih interesov v sodnem postopku, ker je sodišče prezrlo njeno elektronsko pošto. Varuh je ravnanje sodišča ocenil pa kot kršenje načela dobrega upravljanja. Priporočil mu je posebno skrb za v prihodnje.
Povzetek:

Načelo dobrega upravljanja zahteva, da bi pobudnik na svojo vlogo prejel odgovor tožilstva ne da bi to moral prositi in brez posredovanja Vaaruha.

Več
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Obdolženec ima pravico pregledati in prepisati svoj kazenski spis. Dokler postopek teče, dovoljuje pregled in prepis spisov organ, pred katerim teče...

Več
Povzetek:

Državni tožilec, če spozna, da ni podlage za pregon za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, mora to v osmih dneh...

Več
Kršitelj: Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Drugi odstavek 58. člena Zakona o prekrških (ZP-1) glede stroškov postopka v hitrem postopku odkazuje na smiselno uporabo določb tega zakona o rednem...

Več