Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude


Pobudnik je Varuhu posredoval pobudo v zvezi z nepravilnostmi, ki naj bi jih storilo Okrajno sodišče v Ljubljani v izvršilni zadevi opr. št. VL...Pobudnik, ki so mu policisti odvzeli prostost, kasneje pa je bil zoper njega odrejen pripor, je v pobudi med drugim izpostavil, da naj bi njegovo...

Povzetek:

Običajno se Varuh srečuje s primeri, ko o kazenski ovadbi še ni bilo odločeno, tokrat pa se je prvič srečal s primerom, ko je bilo o isti kazenski...

Več
Povzetek:

Poudnica je Varuha opozorila na neodzivnost državnega tožilstva je opozorila pobudnica. Na Policijski postaji Ljubljana Bežigrad je julija 2012...

Več

 

Pobudnica, za katero je bil v kazenski zadevi opr. št. II Kpr 35489/2015 Okrožnega sodišča v Maribor (sodišče) odrejen pripor, je Varuha seznanila,...

  

Pobudnica se je na Varuha obrnila zaradi dolgotrajnosti odločanja o reviziji, ki jo je 24. 9. 2015 sama vložila v pravdni zadevi Okrožnega sodišča...

Povzetek:

Pobudnik nas je seznanil, da je zaradi nepravilnosti pri delu odvetnika podal prijavo na disciplinske organe Odvetniške zbornice Slovenije. Odvetniku...

Več

Od začetka uporabe ZP-1 (Uradni list RS, št. 7/2003), to je od 1. 1. 2005 dalje, okrajna sodišča v postopku o prekršku v pretežni meri odločajo v...