Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odnosi z državnimi organi

Povzetek:

Varuh je ugotovil, da je Inšpektorat RS za okolje in prostor kršil načelo dobrega upravljana s tem, da je pobudniku na njegov dopis odgovoril šele po...

Več
Kršitelj: Inšpektorat RS za okolje
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Priporočilo: Varuh je na IRSOP naslovil (ponovno) priporočilo, da sprejme in izvede ustrezne in predvsem učinkovite ukrepe, ki bodo zagotovili pravočasno in celostno odgovarjanje na vse prijave in dopise, ki jih prejme. Priporočil je tudi, naj IRSOP sprejme ustrezne ukrepe, ki bodo zagotovili celostno in temeljito predhodno obravnavo prejetih prijav ter da razmisli tudi o možnosti centralizacije razvrščanja z namenom zagotovitve enotne, pregledne in enakopravne obravnave vseh prejetih prijav.
Povzetek:

Pobudnik je v dopisu Varuhu človekovih pravic zatrjeval poseg v pravico do peticije. Na Informacijskega pooblaščenca je naslovil vprašanje, na...

Več