Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Čeprav bo občina s spremembo namenske rabe zemljišča iz kmetijske nazaj v stavbno pobudnikom omogočila legalizacijo objekta, pa je Varuh ocenil, da so...

Več
Kršitelj: Občina Šmartno pri Litiji
Kršitev: 33. člen Ustave RS - Pravica do zasebne lastnine in dedovanja | 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je na podlagi prejete pobude obravnaval širšo problematiko plazenja terena v vasi Grahovo ob Bači v občini...

Več

Na Varuha se je glede prenove Plečnikovega stadiona za Bežigradom in predvidene pozidave zelenic na severni strani stadiona obrnil predstavnik...

Kršitelj: Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kulturo
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja | 44. člen Ustave RS - Sodelovanje pri upravljanju javnih zadev
Priporočilo: Ministrstvi naj dosledneje upoštevata načelo javnosti iz Zakona o prostorskem načrtovanju in spoštovanju Uredbe o upravnem poslovanju, po katerem je treba odgovarjati najkasneje v 15-ih dneh.
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritoževal zaradi dolgotrajnosti inšpekcijskega postopka. Med drugim je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil z motečo...

Kršitelj: Inšpektorat RS za okolje
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Priporočilo: IRSOP-u smo priporočili naj zaključi postopek oziroma izda sklep o dovolitvi izvršbe inšpekcijske odločbe v delu, v katerem je prepovedana uporaba objekta. Posredovanje Varuha je bilo uspešno.