Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Tendenca organov oblasti, da ne poskrbijo za vključitev potencialno prizadetih posameznikov v upravne postopke navkljub jasni zakonski zavezi, daje...

Več
Kršitelj: Mestna občina Ljubljana
Kršitev: 72. člen Ustave RS - Zdravo življenjsko okolje | 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja | 25. člen Ustave RS - Pravica do pravnega sredstva
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je v okviru obravnave več pobud ugotovil kršitev pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev pri...

Več
Kršitelj: Ministrstvo za okolje in prostor
Kršitev: 44. člen Ustave RS - Sodelovanje pri upravljanju javnih zadev
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je na podlagi prejete pobude obravnaval širšo problematiko plazenja terena v vasi Grahovo ob Bači v občini...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je bil v preteklem letu seznanjen s problematiko onesnaženosti Blejskega jezera....

Več
Kršitev: 72. člen Ustave RS - Zdravo življenjsko okolje
Povzetek:

Varuh človekovih opravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) predlagal, da prouči ustreznost trenutne...

Več

Varuh človekovih pravic je prejel kar nekaj pobud, ki so se navezovale ne domnevno spornost 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o...

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je kršil ustavno predpisano obveznost varstva in skrbi za ohranjanje kulturne dediščine na podlagi 5. in...

Več
Kršitev: 05. člen Ustave RS - 4 - Država na svojem ozemlju skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. | 73. člen Ustave RS - Varovanje naravne in kulturne dediščine
Priporočilo: Zavod nam je sporočil, da bo v prihodnje vztrajal na doslednem izvajanju monitoringa. To smo pozdravili, vendar menimo, da to ne zadostuje. Prepričani smo, da bi bila smiselna vključitev enotnega stališča v smernice za delo Zavoda, kar bi zagotovilo enotno prakso in tolmačenje relevantnih določb ZVKD-1 v podobnih primerih. To smo mu tudi priporočili. Zavod je priporočilo Varuha sprejel.

Varuh že od leta 2017 obravnava problematiko onesnažene zemljine na igriščih vrtcev. Prav tako smo že leta 2017 obravnavali konkretne primere...

Kršitelj: Lokalna samouprava – občine
Kršitev: 72. člen Ustave RS - Zdravo življenjsko okolje
Priporočilo: Varuh apelira na vse pristojne na MOP in MO Celje, da pospešijo aktivnosti, ki bodo omogočile čimprejšnjo sanacijo onesnažene zemljine na igriščih v vrtcih MO Celje, sploh glede na dejstvo, da so finančna sredstva že zagotovljena.