Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sklic seje delovnega telesa občinskega sveta


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je že v letnem poročilu za leto 2016 pisal o primeru kršitev pravic pobudnikov do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena Ustave Republike Slovenije (URS) v povezavi s problematiko sklica sej delovnih teles občinskega sveta (primera 1.5-1/2016 in 1.5-3/2016). Podobno zadevo je obravnaval tudi v letu 2017. Nanj se je obrnil predsednik Statutarno pravne komisije (SPK) občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki (OKK) z navedbo, da je želel sklicati 6. sejo SPK, v zvezi s čimer se je s prošnjo za pomoč pri sklicu seje dvakrat obrnil na OKK, vendar se naj ta ne bi bila odzvala.

V odgovoru na poizvedbo Varuha je OKK tokrat pojasnila, da naj bi šlo v obravnavanem primeru za izigravanje pooblastil in pristojnosti občinskega svetnika ter posledično za neutemeljeno porabo javnih sredstev ter še, da je bila predlagana točka dnevnega reda glede na datum sklica seje brezpredmetna, saj bi moral pobudnik predloge proračuna za leti 2017/2018 v skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki (Poslovnik) predložiti že enajst dni prej. Navedla je še, da pobudnik sklicuje tudi po tri seje na dan s polurnim zamikom ter priložila evidenco sej občinskega sveta, iz katere naj bi izhajala neaktivnost pobudnika v občinskem svetu OKK.

Varuh je ponovil svoje znano stališče, da prvi odstavek 62. člena Poslovnika jasno določa, da seje delovnega telesa sklicuje njegov predsednik, hkrati pa v Poslovniku, Statutu ali zakonodaji ni zaslediti pravne podlage, ki bi občinski upravi ali njenemu direktorju_ci oziroma županu_ji dajala pristojnost zavrniti sklic seje delovnega telesa, ki jo predlaga predsednik delovnega telesa.
OKK je trdila, da naj bi šlo v obravnavanem primeru za izigravanje pooblastil in pristojnosti občinskega svetnika. Načelno smo ji pritrdili, da je pri izvrševanju vsake pravice (vsaj teoretično) možna tudi njena zloraba in pri tem spomnili na nekatera stališča glede razlage koncepta zlorabe pravice, izoblikovana v pravni praksi (npr. odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije številka U-I-85/16, Up-398/16 ali odločba Informacijskega pooblaščenca številka 090-117/2012/3 z dne 20. 6. 2012). V konkretnem primeru pa po našem mnenju (še) niso bile izkazane okoliščine, ki bi utemeljevale zlorabo pravice pobudnika. Nesodelovanje pobudnika na sejah občinskega sveta je sicer lahko indic, ki nakazuje na določeno držo pobudnika, ni pa (še) zadosten dokaz o uporabi pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v nasprotju z njenim namenom. Enako velja tudi za sklicevanje več sej na isti dan. Poleg tega pa iz predlaganega dnevnega reda SPK ni izhajalo, kot je OKK navedla v dopisu, da je bil namen predlagane točke dnevnega reda obravnava popravkov in dopolnitev predloga proračuna za leti 2017/2018, pač pa razprava o zavrnitvi predlogov sklepov, s strani pobudnika podanih na 12. redni seji Občinskega sveta OKK ter s tem vprašanjem povezana razlaga Poslovnika.

Glede na navedeno smo ocenili, da je ravnanje OKK pomenilo kršitev pravice pobudnika do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena Ustave Republike Slovenije (URS) in predlagali, da OKK pobudnika pisno povabi k predlogu novega datuma za sklic seje SPK in da mu direktorica občinske uprave v tej zvezi nudi vso pomoč, po drugem odstavku 53. člena Poslovnika. OKK je predlog Varuha upoštevala. 1.5-1/2017

Natisni: