Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Do brezplačne vozovnice za mestni linijski promet šele po posredovanju Varuha

Varuh je prejel več pobud, ki so se nanašale na zavrnitev prošenj za pridobitev pravice do brezplačne vozovnice za mestni linijski prevoz potnikov na območju MOL. Odlok namreč v prvem odstavku 25. člena določa, da lahko brezplačno vozovnico med drugimi, pridobi odrasla oseba, ki ima na območju MOL stalno prebivališče in ima priznan status delovnega invalida I. kategorije. Vendar pa MOL posameznikom, ki imajo po odločbi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: Zavod) ugotovljeno I. kategorijo invalidnosti zaradi bolezni in tudi priznano pravico do invalidske pokojnine ni priznala pravice do brezplačne vozovnice, ker naj ne bi izpolnjevali pogojev.

Varuh je na MOL naslovil več poizvedb, in sicer 1. 3. 2018, 25. 4. 2018 in 5. 6. 2018, v katerih ga je opozarjal na napačno razumevanje termina delovni invalid ter jih pozival, da se brez odlašanja za pojasnitve obrne na Zavod. MOL je dne 15. 6. 2018 Varuha zgolj seznanil z mnenjem Zavoda, ki pritrjuje stališčem Varuha.

Varuh je 6. 7. 2018 v končnem mnenju povzel pojasnila Zavoda, da je po 7. točki 7. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) delovna invalidka ali delovni invalid (v nadaljevanju: delovni invalid) zavarovanec, pri katerem je v skladu z ZPIZ-2 ugotovljena invalidnost in je pridobil katero od pravic iz invalidskega zavarovanja. To pomeni, da morata biti za pridobitev statusa delovnega invalida kumulativno izpolnjena dva pogoja: 1. ugotovljena invalidnost po predpisu s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja in 2. pridobitev katere od pravic iz invalidskega zavarovanja (t. j. pravice do invalidske pokojnine).

Nadalje je še poudaril, da bi morala biti pravica do brezplačne vozovnice za mestni linijski prevoz potnikov na območju MOL brez dvoma in nemudoma priznana vsem posameznikom, ki jim MOL očitno zavrača pridobitev navedene pravice zgolj iz razloga, da je vzrok invalidnosti v bolezni - kar predstavlja napačno razumevanje termina delovni invalid.

Kot je poudaril Varuh v svojih dopisih in kar potrjujejo pojasnila Zavoda, je delovni invalid vsaka oseba, ki ima ugotovljeno invalidnost (ne glede na njen vzrok!), če ima pridobljeno pravico iz invalidskega zavarovanja. Z napačnim tolmačenjem MOL namreč postavlja invalide, ki so to postali zaradi bolezni, v neenak položaj z invalidi, pri katerih je vzrok invalidnosti drugje.

Glede na to, da se je MOL kljub večkratnim opozorilom o napačnem razumevanju termina delovni invalid na Zavod obrnil šele zaradi vztrajanja Varuha, pa dodatno kaže na to, da ne razume, da vsem osebam s težjimi duševnimi in fizičnimi omejitvami pridobitev brezplačne vozovnice za mestni prevoz v smislu zagotavljanja samostojnosti in socialne vključenosti pomeni ogromno, za proračun MOL-a pa dana možnost brezplačne vozovnice zagotovo predstavlja zgolj zanemarljivo obremenitev.

Varuh je vsebinski odgovor MOL prejel šele 22. 10. 2018, potem ko ga moral opozoriti, da problematika ne terja večmesečnih priprav za odgovor in da gre zgolj za namerno zavlačevanje. Varuh je MOL še opozoril, da se odklonitev ali nespoštovanje zahteve Varuha na podlagi četrtega odstavka 33. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) šteje za oviranje dela Varuha in da se odgovorna oseba organa, ki Varuhu na zahtevo ne posreduje zahtevanih gradiv, lahko na podlagi 56. člena ZVarCP kaznuje z globo 500 EUR.

MOL je tako v odgovoru z dne 22. 10. 2018 zapisal, da bodo v bodoče skladno s prvo alinejo 25. člena Odloka omogočili pridobitev brezplačne vozovnice upravičencem, ki imajo status delovnega invalida I. kategorije, ne glede na njen vzrok, če imajo pridobljeno pravico iz invalidskega zavarovanja.

Pobude smo šteli za utemeljene, v ravnanju MOL pa smo prepoznali kršitev 14. člena (enakost pred zakonom), 34. člena (pravica do osebnega dostojanstva) in 52. člena (pravice invalidov) Ustave RS. 5.7-64/2017

Natisni: