Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Občina je občanom dolžna zagotoviti pravico do pravnega sredstva

Kršitelj: Mestna občina Kranj
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja | 25. člen Ustave RS - Pravica do pravnega sredstva

Na Varuha človekovih pravic se je obrnil lastnik kmetijskih zemljišč ob javni cesti v Mestni občini Kranj, ki je bila nedavno predmet rekonstrukcije oziroma je bila ob njej izvedena izgradnja kolesarske poti. Ker o sami rekonstrukciji ni bil obveščen, je bil presenečen, ko so mu izvajalci gradbenih del zaprli uvoz na zemljišča. Občinski uradniki so mu naknadno sporočili, da uvoz na istem mestu ni več mogoč, da pa mu lahko ponudijo alternativo, s katero se pobudnik ni strinjal, zato je na Mestno občino Kranj vložil zahtevek za vzpostavitev prejšnjega stanja. Občina je zahtevek zavrnila z dopisom. Varuh je po pridobitvi pojasnil Mestne občine Kranj ter preučitvi dokumentacije ugotovil, da je občina v postopku odločanja o pobudnikovem zahtevku za vzpostavitev prejšnjega stanja kršila načelo dobrega upravljanja, saj pobudniku s tem, ko je njegov zahtevek zavrnila z dopisom, ni omogočila uporabe pravnega sredstva, posledično pa mu je bilo onemogočeno učinkovito uresničevanje pravic in obveznosti, o katerih je odločala.

* * *

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, v kateri je pobudnik izpostavil, da mu je bil zaradi rekonstrukcije ceste in izgradnje kolesarske poti, katerih upravljavka je Mestna občina Kranj (občina), onemogočen dostop do kmetijskih zemljišč. Pozneje mu je občina ponudila ureditev dostopa na drugi lokaciji, ki pa je za pobudnika manj ugoden, saj zahteva oster zavoj, ki je s kmetijsko mehanizacijo težko izvedljiv, dostop po neutrjeni poljski poti pa je v slabših vremenskih razmerah prav tako neprimeren. Na občino je zato naslovil zahtevek za vzpostavitev prejšnjega stanja, ki ga je le-ta zavrnila z obrazloženim dopisom. Pobudnik je izrazil nezadovoljstvo, ker ni mogel sodelovati pri iskanju primernih rešitev; počutil se je prezrtega, poleg tega pa zoper odločitev občine ni imel pravnega sredstva.

Prvi odstavek 2. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) opredeljuje kot upravno vsako zadevo, v kateri se odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe na področju upravnega prava. ZUP k svoji uporabi zavezuje tudi vse pristojne organe v občinah v vseh upravnih postopkih, ki jih vodijo oziroma v katerih odločajo (1. člen ZUP in 68. člen Zakona o lokalni samoupravi). Pri odločanju o pobudnikovem zahtevku za ureditev prvotnega stanja uvoza na kmetijski zemljišči je nedvomno šlo za odločanje, ki je imelo neposreden vpliv na njegov pravni in dejanski položaj. Glede na to, da mora biti v skladu z določili ZUP-a v upravnem postopku z odločbo odločeno o vsakem zahtevku stranke, je Varuh zavzel stališče, da bi morala občina tudi v konkretnem primeru izdati odločbo, saj je odločanje o zahtevkih strank z dopisi nezakonito in neustavno. Posameznik namreč zoper dopis ne more vložiti pravnega sredstva, s tem pa mu je kršena ustavna pravica do pritožbe (25. člen Ustave Republike Slovenije, URS), ki je temeljna pravica posameznika, in ki izhajajoč iz načela zakonitosti (2. člen URS) in načela enakega varstva pravic (22. člen URS) karakterizira pravno državo. S to ustavno določbo je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih, zagotavlja pa tudi spoštovanje načela instančnosti pri odločanju organov, kadar ti odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih interesih. Vsebina načela instančnosti je v tem, da lahko organ druge stopnje presoja odločitev prvostopnega organa z vidika vseh vprašanj, ki so pomembna za odločitev o pravici oziroma obveznosti. Smisel pravice do pritožbe je zagotoviti pritožniku, da pritožbeni organ vsebinsko presodi utemeljenost pritožbenih navedb in da se prepreči arbitrarno odločanje organov oblasti. Prav tako je smisel 25. člena URS, da lahko posameznik z vložitvijo pravnega sredstva učinkovito brani in varuje svoje pravne interese.

Glede na navedeno je Varuh pobudo štel za utemeljeno in ugotovil, da je občina v postopku odločanja o pobudnikovem zahtevku za vzpostavitev prejšnjega stanja uvoza na kmetijski zemljišči kršila načelo dobrega upravljanja, saj mu s tem, da je njegov zahtevek zavrnila z dopisom, namesto z odločbo, ni zagotovila učinkovitega uresničevanja pravic in obveznosti, o katerih je odločala. Varuh je s svojimi ugotovitvami seznanil tudi občino, pobudnika pa v primeru, da občina o njegovem zahtevku kljub temu ne bi odločala, kot zahtevajo določila ZUP-a, napotila še na Upravno inšpekcijo, ki izvaja nadzor nad pravilnostjo izvajanja upravnih postopkov in upravnega poslovanja. 14.2-1/2021

 

 

Natisni: