Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Občini Idrija in Cerkno opustili dolžnost zagotavljanja inšpekcijskega nadzora

Kršitelj: Občina Cerkno | Občina Idrija
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Občini Idrija in Cerkno sta kršili načelo dobrega upravljanja, ker se nista odzivali na podane prijave na Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno oziroma ker nesprejemljivo dolgo nista poskrbeli za nadomestitev edinega zaposlenega medobčinskega inšpektorja, ki je prekinil pogodbeno delovno razmerje in sta tako kot občini ustanoviteljici medobčinskega inšpektorata opustili dolžnost zagotavljanja kontinuitete nadzora izvajanja zakonov, podzakonskih aktov in občinskih predpisov ter drugih pristojnih nalog.


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel pobudo zaradi neodzivnosti Medobčinskega inšpektorata občin Idrija in Cerkno na poslano prijavo suma kršitev iz meseca januarja 2018.

Varuh je po opravljeni poizvedbi od Občine Cerkno v mesecu maju letos prejel pojasnila, da skupaj z Občino Idrija išče nadomestnega medobčinskega inšpektorja, ki pokriva to področje, saj je prejšnji zaposleni sporazumno prekinil pogodbo ter da so do nadaljnjega brez organa, ki bil za rešitev situacije zadolžen. Varuh je v mesecu juniju na občini naslovil mnenje, v katerem je zapisal, da sta da sta s tem, ko daljše obdobje nista poskrbeli za nadomestitev edinega zaposlenega medobčinskega inšpektorja, ki je prekinil pogodbeno delovno razmerje, občini ustanoviteljici medobčinskega inšpektorata opustili dolžnost zagotavljanja kontinuitete nadzora izvajanja zakonov, podzakonskih aktov in občinskih predpisov ter drugih pristojnih nalog. Navedeno pa predstavlja hudo kršitev načela dobrega upravljanja.
 
Konec avgusta smo prejeli odgovor Občine Cerkno, v katerem je bilo zapisano, da zaposlitev nove osebe ureja Občina Idrija in ima tudi v hrambi dokumentacijo, do katere Občina Cerkno nima dostopa. Glede na navedeno smo na Občino Idrija naslovili poizvedbo kot tudi urgence za odgovor, a odziva nismo prejeli. Varuh je zato z nesprejemljivim stanjem nezagotavljanja inšpekcijskega nadzora seznanil Ministrstvo za javno upravo. Občina Idrija je šele po pozivu navedenega ministrstva k podaji pojasnil objavila besedilo internega natečaja za mesto inšpektorja. Ministrstvu so sporočili še, da je izvedba zaposlitve predvidena v začetku marca 2020.

Pobuda je bila utemeljena. Varuh poleg ugotovljene kršitve načela dobrega upravljanja, ostro kritizira tudi neodzivnost obeh občin na mnenja Varuha, predvsem Občine Idrija – ki Varuhu ni odgovorila niti na en dopis. Navedeno ravnanje namreč vzbuja skrb, da gre za redno prakso organov tudi v razmerju do njunih občanov. 14.5-12/2019

Natisni: