Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajno odločanje o prošnji za izdajo vizuma

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo slovenskega državljana, ki nas je v imenu svoje žene, državljanke Pakistana (prosilka), seznanil s postopkom obravnave njene prošnje za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje. Pobudnik se je na Varuha obrnil zaradi dolgotrajnega postopka. Varuh je ocenil, da bi bila pobuda lahko utemeljena.

Iz predložene dokumentacije je bilo razvidno, da je bila prva prošnja za izdajo vizuma vložena že pred skoraj letom dni, o njej pa še ni bilo dokončno odločeno.
Prvostopenjski organ, Veleposlaništvo RS v Teheranu, je v zadevi odločilo trikrat. Na prvi dve odločbi je prosilka vložila pritožbi, o katerih je odločal drugostopenjski organ, Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ). MZZ je obema pritožbama ugodilo ter prvostopenjski odločbi razveljavilo in ju vrnilo v ponovno odločanje veleposlaništvu. 

Med razlogi za razveljavitev je MZZ v obeh primerih izpostavilo pomanjkljivo obrazložitev odločb, ki se jih iz tega razloga ni dalo preizkusiti. Prva odločba veleposlaništva celo ni vsebovala nekaterih bistvenih sestavin odločbe in je imela napačen pravni pouk. Izdana je bila kar na vnaprej pripravljenem obrazcu »Obvestilo o zavrnitvi izdaje vizuma«.

Varuh se je seznanil tudi s tretjo zavrnilno odločbo veleposlaništva, iz katere po našem mnenju zopet ni bilo moč razbrati, kateri razlogi so bili odločilni za presojo o tem, da naj bi tujka predstavljala grožnjo javnemu redu, notranji varnosti, javnemu zdravju ali mednarodnim odnosom.  Veleposlaništvo po mnenju Varuha torej ponovno ni upoštevalo napotila drugostopenjskega organa, naj pri odločanju izda odločbo, ki jo je moč preizkusiti.

Ker je veleposlaništvo kar trikrat zapored izdalo odločbo, ki je ni bilo mogoče preizkusiti, in ker je prosilka na dokončno odločbo čakala že skoraj leto dni, je Varuh predlagal, naj v pritožbi prosilke zoper tretjo zavrnilno odločbo veleposlaništva MZZ samo kot drugostopenjski organ v zadevi meritorno odloči in na ta način skrajša dolgotrajno čakanje pobudnika in njegove žene. Poleg tega smo MZZ predlagali, naj sprejme ukrepe za izboljšanje strokovnosti odločanja prvostopenjskega organa. MZZ nam je odgovorilo, da so pritožbo prosilke zoper tretjo odločbo veleposlaništva že prejeli in da bodo tokrat v zadevi sami dokončno odločili. Pobuda je bila utemeljena. (5.2-8/2012)        

Natisni: