Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Posameznik ima ne glede na verjetnost uspeha v postopku pravico do odločitve organa v razumnem roku

Kršitelj: CSD TRBOVLJE
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo pravičnosti | 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja | 22. člen Ustave RS - Enako varstvo pravic

Center za socialno delo je spregledal elektronsko vloženo pobudo pobudnika in predolgo odločalo o njej. Varuh je štel pobudo pobudnika za utemeljeno, saj je CSD prekoračil zakonski rok za izdajo odločbe in s tem kršil načelo pravne varnosti in načelo dobrega upravljanja. CSD je opozoril, da je zakonodajalec roke v 222. členu Zakona o splošnem upravnem postopku določil z namenom varstva pravic strank in učinkovitosti ter ekonomičnosti postopka. Posameznik ima ne glede na verjetnost uspeha v postopku pravico do odločitve organa v razumnem roku, kar pa pobudniku v konkretnem primeru ni bilo zagotovljeno.

* * *

Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je zatrjeval dolgotrajno odločanje Centra za socialno delo Zasavje, enota Trbovlje (CSD). Pobudnik je trdil, da je 30. 9. 2021 pri CSD vložil vlogo za izredno denarno socialno pomoč, vendar o njej še ni bilo odločeno. Za pojasnila, kdaj lahko pričakuje odločitev, se je že večkrat obrnili na CSD. Varuhu je posredoval tudi odločbo CSD, v kateri je bilo navedeno, da je vlogo za izredno denarno socialno pomoč vložil šele 27. 3. 2022, kar je zanikal.

CSD je Varuhu pojasnil, da je pobudnik 30. 9. 2021 vlogo za izredno denarno socialno pomoč elektronsko vložil na glavni predal CSD Zasavje in ne na enoto Trbovlje. V tovrstnih primerih se poslano vlogo nemudoma posreduje tisti enoti CSD, ki je pristojna za reševanje vloge. V primeru pobudnika pa se je zgodilo, da je bila elektronska pošta spregledana, zato je bila vloga pobudnika z datumom 30. 9. 2021 evidentirana šele 27. 3. 2022 po njegovem opozorilu, da še ni prejel odločbe. O vlogi pobudnika je bilo tako odločeno šele 13. 4. 2022. CSD je kljub temu menil, da v konkretnem primeru ni prišlo do kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin, saj je bilo v postopku ugotovljeno, da pobudnik ne izpolnjuje pogojev za pridobitev izredne denarne socialne pomoči za namen, ki ga je pobudnik v vlogi navedel. Pobudniku po mnenju CSD tudi ni bila kršena pravica do pravnega varstva, saj je zoper odločbo naslovnega organa vložil pritožbo, ki pa jo je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zavrnilo.  

Varuh je štel pobudo pobudnika za utemeljeno, saj je CSD prekoračil zakonski rok za izdajo odločbe in s tem kršil načelo pravne varnosti in načelo dobrega upravljanja. 222. člen ZUP v prvem odstavku namreč določa, da kadar se začne postopek na zahtevo stranke oziroma po uradni dolžnosti, če je to v interesu stranke, pa pred odločitvijo ni potreben poseben ugotovitveni postopek, mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki čimprej, najpozneje pa v enem mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka, oziroma od dneva, ko je bil začet postopek po uradni dolžnosti. V drugih primerih, ko se začne postopek na zahtevo stranke oziroma po uradni dolžnosti, če je to v interesu stranke, mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih.

Varuh tudi ne more sprejeti pojasnil v delu, ki se nanašajo na ugotovitve CSD, da v konkretnem primeru ni prišlo do kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ker pobudnik ne izpolnjuje pogojev za pridobitev izredne denarne socialne pomoči za namen, ki ga je v vlogi navedel. Varuh je v zvezi s tem opozoril, da je zakonodajalec roke v 222. členu ZUP določil z namenom varstva pravic strank (7. člen ZUP) in učinkovitosti ter ekonomičnosti postopka (14. člen ZUP). Posameznik ima ne glede na verjetnost uspeha v postopku pravico do odločitve organa v razumnem roku, kar pa pobudniku v konkretnem primeru ni bilo zagotovljeno. Omenjena zahteva, ki izhaja iz pravice do enakega varstva pravic (22. člen ustave), vsebuje tudi zapoved o »fair« postopku, za katerega je temeljnega pomena, da posameznik v postopku ne sme biti zapostavljen in nedopustno dolgo obremenjen napram državi, ki odloča o njegovih pravicah. Posamezniku je namreč treba zagotoviti, da bo v razmerju do države v položaju subjekta. S tem se preprečuje, da bi se pretvoril le v objekt državnega odločanja. Omenjena pravica je tako tudi neposreden izraz spoštovanja in dostojanstva človekove osebnosti. Pravica posameznika glede razumno dolgega trajanja postopka je skladna tudi z vsebino določbe 2. člena ustave, ki udejanja vladavino prava in načelo pravne varnosti. Pravica vsakogar je namreč zaupati v veljavno pravo in skladno z njim uravnavati svoja ravnanja in pričakovanja. Predvidljivost zakonskih posledic konkretnih ravnanj predstavlja bistvo pravne varnosti in je eno temeljnih meril, ki se pričakuje od ravnanja organov odločanja v razmerju do posameznikov.

Iz pojasnil CSD Zasavje, enota Trbovlje, pa gre po mnenju Varuha tudi sklepati, da je zagotavljanje pravice posameznika do odločitve organa v razumnem roku odvisno od ocene organa o verjetnosti uspeha postopka. Ob tej priložnosti je Varuh CSD še opozoril, naj v prihodnje pazi, da v obrazložitve odločb pravilno zapiše datum o tem, kdaj je vlagatelj vložil vlogo. Kljub temu, da okoliščina ni bistvena za samo odločitev, je Varuh v konkretni zadevi namreč ugotovil, da je v obrazložitvi odločbe nepravilno naveden datum vložitve pobudnikove vloge. 9.5-16/2022

 

Natisni: