Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Stanovanjska problematika najbolj ranljivih skupin v Mestni občini Ljubljana se poglablja

Kršitev: 78. člen Ustave RS - Primerno stanovanje

Varuh na podlagi pridobljenih podatkov ugotavlja in na sistemski ravni opozarja na naraščajočo stanovanjsko problematiko socialno najšibkejših skupin v Mestni občini Ljubljana in nedopustno dolge čakalne dobe za dodelitev bivalnih enot najbolj ranljivim prosilcem. Stanje je podobno zaskrbljujoče tudi v številnih drugih občinah v Republiki Sloveniji. Ob tem Varuh še opozarja, da že več let čakamo na nujno prenovo stanovanjske zakonodaje in hkrati pričakuje, da bo vsebovala ustrezne rešitve, ki bodo prispevale k čimprejšnjemu izboljšanju stanja na obravnavanem področju.


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, kjer je ugotovil, da so čakalne dobe za dodelitev bivalnih enot upravičencem v Mestni občini Ljubljana večletne. Ocenjuje, da takšno stanje ni v skladu z 78. členom Ustave Republike Slovenije, v skladu s katerim mora država ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje.
 
Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki je že v letu 2017 na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) podala vlogo za dodelitev bivalne enote. Dodelitev bivalne enote je v skladu s Stanovanjskim zakonom (SZ-1) ena izmed možnosti za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Bivalne enote se oddajajo v najem na podlagi seznama upravičencev do dodelitve take bivalne enote. Ko je zagotovljena bivalna enota, se jo po ponovni preveritvi upravičenosti do dodelitve odda v najem tistemu, katerega socialna problematika je najtežja in je površina primerna glede na število družinskih članov.

V konkretnem primeru je bila pobudnica sprva uvrščena na seznam čakajočih upravičencev kot samska oseba, kasneje pa je vlogo dopolnila in zaprosila, naj se upošteva, da je njena družina dvočlanska, saj ima hčerko, ki pa sicer že več let živi v rejniški družini. JSS MOL je pridobil tudi mnenje centra za socialno delo, iz katerega izhaja, da je namestitev pobudničine hčerke v nadomestno družino začasen ukrep, ki bo trajal, dokler pobudnica ne ustvari vseh pogojev za hčerkin zdrav razvoj, kar pomeni tudi zagotovitev ustreznega stanovanja in samostojnega bivanja. Glede na vse navedeno je JSS MOL predmetno vlogo za dodelitev bivalne enote obravnaval prednostno. Ker pa so vse kapacitete zasedene, pobudnici bivalna enota še vedno ni bila dodeljena, s tem pa je tudi onemogočena vrnitev hčerke k njej.

JSS MOL je Varuhu pojasnil, da je čakalna doba v kategoriji samskih oseb, ki so upravičene do dodelitve bivalne enote, kar štiri leta. Kot razlog dolgih čakalnih dob navajajo dejstvo, da na enoto trenutno čaka okoli 130 samskih oseb, ki so se znašle v izredni socialni in posledično tudi stanovanjski stiski. Tudi med dvočlanskimi družinami je trenutno na čakanju okoli 40 predvsem upravičenk (gre zlasti za mamice z otrokom), ki so prav tako v socialni stiski. Enako v tej kategoriji prosilcev znaša čakalna doba od oddaje vloge do dodelitve bivalne enote štiri leta.

Varuh na podlagi pridobljenih podatkov ugotavlja in na sistemski ravni opozarja na naraščajočo stanovanjsko problematiko socialno najšibkejših skupin v Mestni občini Ljubljana in nedopustno dolge čakalne dobe za dodelitev bivalnih enot najbolj ranljivim prosilcem. Stanje je podobno zaskrbljujoče tudi v številnih drugih občinah v Republiki Sloveniji. Ob tem Varuh še opozarja, da že več let čakamo na nujno prenovo stanovanjske zakonodaje in hkrati pričakuje, da bo vsebovala ustrezne rešitve, ki bodo prispevale k čimprejšnjemu izboljšanju stanja na obravnavanem področju.

Pobudo štejemo kot utemeljeno, saj ocenjujemo, da opisano stanje ni v skladu z 78. členom Ustave Republike Slovenije, v skladu s katerim mora država ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. 20.1-3/2019

Natisni: