Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Vštevanje prihodkov študentskega dela – ovira pri pridobivanju socialne denarne pomoči

Pobudnica je Varuha prosila, naj opozori državne organe in pristojne institucije na pomanjkljivosti v sistemski ureditvi zaščite družin z več otroki. Napisala je, da ima enajst otrok, od katerih je najstarejša hči zaposlena, vsi drugi se še izobražujejo. Z možem nista zaposlena, mož prejema skromne prihodke od zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Poleg finančne stiske pobudnico tare še bolezen dveh otrok (gre za otroka s posebnimi potrebami), za katera mora v celoti skrbeti. Ker starejšim otrokom, ki študirajo, ne more finančno pomagati, so prisiljeni delati prek študentskega servisa, posledično pa ni upravičena do denarne socialne pomoči (DSP), saj se tudi prihodek od študentskega dela upošteva pri računanju povprečnega prejemka na družinskega člana. Pobudnica meni, da je takšna ureditev krivična, zato se v primerjavi z družinami z enim ali dvema otrokoma počuti zapostavljeno.

Za natančnejšo predstavo o primeru smo pridobili podatke o družini tudi na centru za socialno delo (CSD). Pristojni so v odgovoru pojasnili, da poznajo razmere v pobudničini družini. Leta 2008 je CSD dvakrat zavrnil njeni vlogi za DSP, saj je dohodek družine presegal dohodkovni pogoj za upravičenost do DSP. Pobudnica že prejema otroške dodatke in dodatek za nego otroka. Upravičena je tudi do plačila prispevkov po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Tudi sicer naj bi ji CSD večkrat pomagal z različnimi potrdili in priporočili, da so otroci lahko podaljšali svoje bivanje v študentskih domovih in pridobili štipendijo. CSD je menil, da bi bila pobudnica glede na njene ekonomske razmere in ob upoštevanju veljavnih predpisov upravičena le do IDSP, če predvideva v družini kakšen izredni izdatek (nakup ozimnice, strošek za nakup kurjave).

Odgovor CSD smo ocenili kot korekten. Vendar se pridružujemo pobudničinemu mnenju, da je upoštevanje dohodkov študentskega dela pri izračunu prihodkov na družinskega člana v njenem primeru (in v številnih drugih) krivično. Študentsko delo njenih otrok – dijakov in študentov – je nujno, saj drugače sploh ne bi mogli študirati.

Pobudo smo ocenili kot utemeljeno. Predlagamo, da se ponovno proučijo tako imenovani prag revščine in merila za njegovo ugotavljanje. Pripraviti je treba objektivnejša merila za dodeljevanje socialnih pomoči in ustreznejše načine za ugotavljanje prihodka na družinskega člana. Med te gotovo ne bi smeli šteti študentskega dela, vsaj do določene meje, določene z zakonom. 3.5-30/2009

Natisni: