Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Prepozna predložitev dokazil o namenski porabi izredne denarne socialne pomoči zaradi nepoznavanja datuma izvedbe nakazila

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik s prošnjo za posredovanje na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). Pobudniku je bila zavrnjena prošnja za izredno denarno socialno pomoč (IDSP) z obrazložitvijo, da 18 mesecev ni upravičen do IDSP, ker pri zadnjem prejemu IDSP ni pravočasno prinesel dokazil o njeni namenski porabi. Pobudnik se je skliceval na to, da ni vedel, da bo IDSP nakazana kmalu po prejemu odločbe, ker so plačila običajno izvedena 21. v mesecu, socialna delavka na centru za socialno delo (CSD) pa ga ni posebej opozorila na to, kdaj bo nakazilo izvedeno. Ker pobudnik ni dnevno preverjal dospelosti nakazila, je zamudil 15-dnevni rok za predložitev dokazil o namenski porabi sredstev. Nakazila je prinesel na CSD dva dni prepozno. Pobudnik se je zoper odločbo CSD pritožil na MDDSZ.

Varuh meni, da so pobudnikovi razlogi utemeljeni, zato smo na MDDSZ naslovili poizvedbo, saj nas je zanimalo, kakšno je mnenje ministrstva v omenjeni zadevi in kakšni bi morali biti razlogi, da bi lahko upravičili ponovno izplačevanje IDSP. MDDSZ se je izognilo neposrednemu odgovoru na Varuhovo vprašanje in se sklicevalo na to, da je v vsaki odločbi navedeno, da je rok za predložitev dokazil 15 dni po prejemu IDSP. MDDSZ meni, da strokovnim delavcem ni treba posebej opozarjati strank na dolžnost predložitve dokazila, niti jih opozoriti na datum izvedbe plačila, saj naj bi se vsak posameznik o dnevu nakazila lahko pozanimal na banki ali bančnem avtomatu. MDDSZ je svoje ugotovitve, da ponovno izplačevanje IDSP ni upravičeno, utemeljevalo s pojasnilom, da je pobudnik v preteklosti že prejel IDSP v začetku meseca in bi zato moral vedeti, da obstaja tudi možnost nakazila pred 21. v mesecu.

S pojasnili MDDSZ se ne strinjamo, zato smo jim sporočili Varuhovo stališče. V tem primeru namreč ni šlo za to, da pobudnik ne bi vedel, da mora prinesti dokazila o namenski porabi IDSP v 15 dneh, ampak ni vedel (ker o tem ni bil obveščen), da bo IDSP nakazana 4. namesto 21. dne v mesecu. Posameznik na banki ali bančnem avtomatu prav tako ne more ugotoviti, kdaj bo nakazilo izvedeno, lahko se pozanima samo o že izvedenem nakazilu. Podatek o tem, kdaj bo nakazilo izvedeno, ima samo tisti, ki ga izvede (v primeru pobudnika je to bil CSD). Varuh ne more spreminjati odločitev ministrstva, a v odgovoru MDDSZ nismo našli dovolj argumentov, ki bi utemeljevali njihovo odločitev. Še bolj moteče pa je bilo to, da je ministrstvo očitno menilo, da je pobudnik zavestno ravnal napačno, čeprav so vse navedbe kazale drugače. Ministrstvo se je na Varuhovo mnenje odzvalo s tem, da je sprejelo odločitev, da bodo na izdanih odločbah upravičencem izpisani predvideni datumi izplačil, zaradi česar štejemo, da je bilo Varuhovo posredovanje uspešno, čeprav se postopek za pobudnika ni končal ugodno. 3.5-21/2009

Natisni: