Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh vložil zahtevo za oceno ustavnosti novih 112.a, četrtega odstavka 113. in 114.a člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 17. 2. 2017 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A), ki je bil v Uradnem listu RS objavljen 27. 2. 2017.

Varuh je še pred koncem medresorskega usklajevanja podal nekatere pripombe na predlog navedene novele (v zvezi z njo gledati tudi podpoglavje 2.5.4 Zakon o nalogah in pooblastilih policije na strani 189 Letnega poročila Varuha za leto 2015) in med drugim tudi posebej opozoril na že podane pripombe Informacijskega pooblaščenca ter predlagal, da se (tudi) do njih opredeli oziroma se jih upošteva v nadaljevanju postopka priprave zakonskega besedila. V samem zakonodajnem postopku je bila do številnih vidikov kritična tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora Republike Slovenije (v tej zvezi gledati npr. mnenje številka 210-01/16-17 z dne 12. 1. 2017 (EPA: 1567 - VII)). Varuh pa je tudi po sprejemu ZNPPol-A v parlamentu, prejel poziv Skupine za varnost državljanov, da pred ustavnim sodiščem izpodbija omenjeni zakon, pa tudi predlog informacijske pooblaščenke, da razmisli o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti.

Varuh je podrobno preučil ureditev, ki se je uveljavila z ZNPPol-A. Pri tem je upošteval tudi stališča Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), kot je na primer,

  • da je povečana pozornost pri varovanju zasebnega življenja nujna pri spoprijemanju z novimi komunikacijskimi tehnologijami, ki omogočajo hranjenje in reproduciranje osebnih podatkov;
  • da mora razvoj metod nadzora z najnovejšimi tehnologijami spremljati simultan razvoj pravnih varovalk;
  • in tudi Ustavnega sodišča Republike Slovenije, kot je na primer tisto, da ko gre za obdelavo osebnih podatkov za namene policijskega dela, mora zakonodajalec še posebej skrbno pretehtati težo ukrepa, s katerim brez privolitve posameznika posega v občutljivo območje njegove zasebnosti.


Na tej podlagi se je Varuh odločil, da skladno s 23.a členom Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS) vloži zahtevo za oceno ustavnosti. Podrobnosti zahteve v treh delih so na povezavi: Sporočilo sredstvom obveščanja glede Varuhove zahteve za oceno ustavnosti novih 112.a, četrtega odstavka 113. in 114.a člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) (pdf format)

Natisni: