Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sodišče bi pobudniku lahko pojasnilo razlog za zastoj v postopku


Pobudnik je Varuhu posredoval pobudo, v kateri je zatrjeval dolgotrajno odločanje Okrajnega sodišča v Kopru o ugovoru zoper sklep o izvršbi oziroma neodzivnost sodišča na njegovo urgenco v zadevi pod opr. št. I 522/2016.

Varuh je v okviru obravnave pobude na Okrajnem sodišču v Kopru opravil poizvedbo o časovnih okoliščinah obravnavanja pobudnikovega ugovora zoper sklep o izvršbi in pojasnilo razlogov, zaradi katerih sodišče o ugovoru še ni odločilo oziroma kdaj je pričakovati odločitev sodišča v tej zadevi. Predsednica sodišča je pojasnila, da je pobudnik hkrati z ugovorom vložil tudi predlog za odlog izvršbe. Sodišče je o predlogu za odlog izvršbe odločilo nemudoma, z odločanjem o ugovoru pa je nekoliko počakalo, ker naj bi se zadeva nanašala na izvršilni naslov, ki naj bi veljal do razdružitve nepremičnine, v zvezi s katero je istočasno potekal nepravdni postopek. Izvršilna sodnica je zato želela najprej ugotoviti, ali je bil sklep o razdružitvi v nepravdnem postopku že izdan. Sklep o ugovoru je bil izdan kmalu po poizvedbi Varuha.

Na podlagi zbranih podatkov smo presodili, da je Okrajno sodišče v Kopru s tem, ko je izdalo sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi šest mesecev in pol po prejemu pobudnikovega ugovora sicer prekršilo v Sodnem redu določen šestmesečni rok za odločitev in je bilo zadevo že mogoče šteti za sodni zaostanek, vendar v zadevi vseeno ni prišlo do kršitve pravice do sodnega varstva zaradi dolgotrajnosti odločanja v postopku. Presodili smo, da je sodišče o pobudnikovem predlogu za odlog izvršbe, ki ga je vložil hkrati z ugovorom zoper sklep o izvršbi, odločilo brez odlašanja, argumentirano pa je pojasnilo, zakaj ni takoj odločilo tudi o ugovoru zoper sklep o izvršbi. Izvršilna sodnica je namreč želela najprej ugotoviti, ali je izvršilni naslov sploh še veljaven. Sodišču zato ni bilo mogoče očitati neupravičenega zavlačevanja postopka.

Očitek pobudnika, da se sodišče ni odzvalo na njegovo urgenco za izdajo sklepa o ugovoru, pa je po presoji Varuha utemeljen. Varuh je menil, da sodišče s tem, ko se ni odzvalo na pobudnikovo urgenco sicer ni kršilo Ustave ali zakona, bi pa ravnalo bliže načelu dobrega upravljanja, če bi razlog, zakaj je z odločanjem o ugovoru nekoliko počakalo, pobudniku ustrezno pojasnilo. 6.4 – 91/2017
Natisni: