Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dnevi varstvoslovja tudi z aktivno udeležbo Varuha


Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta se 6. in 7. 2018 v Ankaranu udeležila 19. Dnevov varstvoslovja, osrednje znanstveno-strokovne konference s področja varnosti v državi. Konference se je udeležilo več kot 300 udeležencev in gostov, prispevki pa so bili razporejeni v enajst sekcij in so zajemali vsa ključna področja varstvoslovja. Razprava o aktualnih vprašanjih in izzivih na različnih področjih zagotavljanja varnosti je potekala tudi na petih okroglih mizah. Jedro programa so sestavljali  plenarni dogodki, poleg uvodne okrogle mize o strateških izzivih zagotavljanja varnosti v prometu tudi sekcija o zagotavljanju korporativne varnosti v kompleksnih sistemih in klepet z nekdanjim generalnim direktorjem slovenske policije.

V sklopu 2. Slovenskih dnevov detektivske dejavnosti je potekalo obdobno izobraževanje Detektivske zbornice Republike Slovenije. V okviru tega je namestnik Šelih predstavil pogled Varuha človekovih pravic RS (Varuh) na izvajanje detektivske dejavnosti. Detektivi (tako kot na primer tudi varnostno osebje s svojimi ukrepi) lahko pri opravljanju svoje dejavnosti občutno posegajo v človekove pravice in svoboščine, zato je področje detektivske dejavnosti predmet zanimanja tudi Varuha. Varuh sicer nima neposrednega pooblastila za nadzor nad delom detektivov, saj ti niso organ do katerih ima pooblastila. Nadzor lahko opravlja le posredno, preko nadzora nad ravnanjem pristojnih organov, ki na primer opravljajo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb ZDD-1 in predpisov, izdanih na njegovi podlagi. Varuh se vsekakor zavzema za sistemsko urejenost detektivske dejavnosti, da se tudi na tem področju zagotovi dosledno spoštovanje zakonitosti, človekovih pravic in svoboščin ter načel pravne države ob poudarjenem izobraževanju, rednem usposabljanju in izpopolnjevanju detektivov in seveda z učinkovitim nadzorom.

V okviru sekcije »Izvrševanje kazenskih sankcij in penologija« je namestnik Šelih predstavil izvajanje nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma (DPM) po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Opcijski protokol) v Republiki Sloveniji. Te so bile z Zakonom o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju  v letu 2006 zaupane Varuhu, v sodelovanju z izbranimi nevladnimi organizacijami. Poudaril je, da ugotovitve in predlogi ter priporočila za izboljšanje stanja, ki jih daje pri izvajanju nalog in pooblastil DPM, v praksi dobijo tudi odmev v izboljšanju pogojev in ravnanju z osebami, ki jim je odvzeta prostost. S tem svojim delovanjem Varuh tako pomembno prispeva k izboljšanju položaja oseb, ki jim je odvzeta prostost in uveljavljanju mednarodnih standardov za ravnanje z osebami, ki jim je odvzeta prostost. Najpomembnejši pa je pri tem preventivni učinek obiskov, katerih namen je preprečiti mučenje ali drugo grdo ravnanje, še preden se zgodi.

Namestnik Šelih je sodeloval tudi na okrogli mizi: Pod drobnogledom: policijsko pridržanje. Namen okrogle mize je bil poglobiti razpravo o zagotavljanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v policijskih postopkih, ki je v okviru Dnevov varstvoslovaja potekala že lani in predlagani. V okviru te je namestnik Šelih predstavil ugotovitve Varuha ob obiskih prostorov za pridržanje in iz obravnave pobud zoper postopke policistov.

Natisni: