Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neupravičena ustavitev voznika z namenom vročitve plačilnega naloga

Kršitelj: Policijska postaja Ilirska Bistrica
Kršitev: 34. člen Ustave RS - Pravica do osebnega dostojanstva in varnosti | 21. člen Ustave RS - Varstvo človekove osebnosti in dostojanstva

Vročitev plačilnega naloga ne sodi med nujne naloge policista ali med naloge nadzorstva nad določbami ZPrCP v smislu prvega odstavka 101. člena[1] in četrtega odstavka 27. člena tega zakona,[2] zaradi katerih policist sicer lahko ustavlja voznika z modro lučjo in kratkim zvočnim signalom. 

* * *

Pobudnik je Varuha seznanil, da ga policisti Policijske postaje (PP) Ilirska Bistrica v zadnjem obdobju kot voznika motornega vozila pogosto ustavljajo in z njim vodijo postopek, kar je po njegovem prepričanju kazalo na to, da pri njem namerno iščejo kršitve, za katere bi ga lahko sankcionirali. Pobudnik je med drugim tudi zaradi takšnega ravnanja policistov na MNZ vložil pritožbo po ZNPPol. Varuh je v zvezi z zatrjevanim konstantnim ustavljanjem pobudnika, največkrat po dveh istih policistih, na MNZ naslovil poizvedbo.

Slednje je potrdilo, da je bil pobudnik v dveh letih sedemnajstkrat v policijskem postopku, vendar ne vselej zaradi prometnih prekrškov in večkrat tudi zaradi njegovih prijav. Dva policista, ki ju je pobudnik v pritožbi posebej omenil, sta ga med vožnjo ustavila trikrat, enkrat le z namenom, da bi mu vročila plačilni nalog. MNZ ob tem ni zaznalo, da bi policisti pobudnika načrtno ustavljali. PP Ilirska Bistrica je namreč PP z manjšim številom policistov in je zato možnost, da ima isti policist večkrat v postopku določenega posameznika večja kot na PP z večjim številom policistov, ki opravljajo delo v splošni patrulji.

Tudi v postopku obravnavanja pritožbe po ZNPPol pobudnika Senat za pritožbe pri MNZ ni ugotovil, da bi bili policijski postopki s pobudnikom neupravičeni. Kot neprimerno pa je že Senat za pritožbe ocenil ravnanje policista, ki je pobudnika ustavljal z modro lučjo zgolj z namenom, da bi mu vročil plačilni nalog za prometno nesrečo, v kateri je bil pobudnik udeležen nekaj tednov pred tem. Plačilni nalog bi namreč moral biti pobudniku vročen v skladu z določbami ZP-1 oziroma ZUP, na smiselno uporabo katerega se glede vročanja sklicuje ZP-1.

S takšno ugotovitvijo Senata za pritožbe se Varuh strinja. ZP-1 namreč posebej določa, kako se vroči plačilni nalog v primeru, ko ga ni mogoče vročiti na samem kraju. Tako četrti odstavek 57. člena ZP-1 izrecno določa, da se v primeru, ko kršitelju plačilnega naloga ni mogoče izdati in vročiti takoj na kraju prekrška, plačilni nalog vroči po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Poleg tega lahko skladno z določbami ZPrCP policisti ustavljajo voznike med vožnjo v cestnem prometu pri opravljanju nadzorstva nad določbami tega zakona (četrti odstavek 27. člena ZPrCP), s svetlobnimi in zvočnimi znaki pa le, kadar je to potrebno za izvršitev določenih nujnih nalog (prvi odstavek 101. člena ZPrCP). Vročitev plačilnega naloga ne sodi med nobeno od omenjenih nalog policije. Ustavljanje voznika med njegovo vožnjo v cestnem prometu z modro lučjo in zvočnim znakom zgolj z namenom vročitve plačilnega naloga tako nima zakonske podlage, lahko pa pomeni poseg v človekovo dostojanstvo, zato je Varuh pobudo v tem delu presodil kot utemeljeno. 16.1-56/2020


[1] Prvi odstavek 101. člena ZPrCP določa:

»(1) Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo so motorna vozila, na katerih se za izvršitev določenih nujnih nalog uporabljajo posebni svetlobni in zvočni znaki.«

 

[2] Četrti odstavek 27. člena ZPrCP določa:

»(4) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po ukazih oziroma odredbah pooblaščenih uradnih oseb, pri opravljanju nadzorstva nad določbami tega zakona.«

 

 

 

Natisni: