Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Postopek o prekršku opravljen po posredovanju Varuha

Pobudnica se je na Varuha obrnila, ker se ni strinjala z odločitvijo prekrškovnega organa Policijske postaje (PP) Ljubljana Center v konkretni zadevi, da bo kršitelj ostal nekaznovan. Januarja 2019 naj bi jo namreč uradna oseba policije seznanila, da je pregon zastaral, ker sta pretekli dve leti od kršitve.

V zadevi smo opravili poizvedbo pri Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ). Zanimalo nas je, kako je prekrškovni organ obravnaval njeno prijavo v zvezi z dogodkom iz sredine leta 2016, glede katere jo je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani marca 2018 seznanilo, da v predkazenskem postopku ni bilo zaznati zakonskih znakov kaznivega dejanja, je pa bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni elementi prekrška. Zato je državno tožilstvo takrat dokumentacijo posredovalo PP Ljubljana Center v proučitev, ali so podani pogoji, da se kršitelj spozna za odgovornega prekrška.

Ker je bilo iz navedb pobudnice mogoče razbrati, da bo (oziroma je) prekrškovni organ odločil, da ne bo izdal odločbe oziroma, da ne bo vložil obdolžilnega predloga, smo MNZ tudi vprašali, če je prekrškovni organ pobudnico kot predlagatelja prekrška o tej svoji odločitvi pisno obvestil. Na podlagi 103. člena ZP-1 lahko namreč predlagatelj prekrška v 15 dneh po prejemu omenjenega obvestila pri organu, ki po zakonu nadzoruje delo prekrškovnega organa, predlaga vložitev obdolžilnega predloga pred sodiščem. Tako bi v konkretnem primeru lahko nadzorni organ (Sektor uniformirane policije Policijske uprave Ljubljana) odločitev prekrškovnega organa preveril in bodisi odločil, da pogoji za vložitev obdolžilnega predloga niso podani, ali pa bi pred pristojnim sodiščem vložil obdolžilni predlog.

Ministrstvo je sporočilo, da o zaključku postopka pobudnica na izpostavljen način ni bila obveščena. Ob pripravi odgovora na poizvedbo Varuha pa je MNZ ocenilo, da predmetni postopek o prekršku ni relativno zastaral, saj zastaranje prekine vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška (opomba: v konkretnem primeru je to bilo že omenjeno postopanje državnega tožilstva). MNZ je zato o tem dejstvu seznanilo prekrškovni organ z naročilom, da v primeru ugotovljene odgovornosti kršitelja, izvede postopek v skladu z ZP-1 in izda ustrezno odločbo o prekršku, ker je v zadevi prekrškovni organ pred tem nepravilno tolmačil zastaralni rok.

Ministrstvo je Varuha še seznanilo, da bo Policija v okviru usposabljanj pooblaščenih uradnih oseb, ki vodijo in odločajo v postopkih o prekrških, posebej opozorila na ta primer, s ciljem pravilnega ravnanja v podobnih primerih. 16.1-7/2019

Natisni: