Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dopolnitev spornega poročila policije po posredovanju Varuha

Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Prav je, da policisti namenjajo potrebno skrb najbolj ranljivim, med katere spadajo seveda tudi otroci. Ugotovitve policistov, še posebej, če so te posredovane drugim organom za potrebe nadaljnjih postopkov, pa morajo biti objektivne, točne in popolne.

 
Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila s poročilom Policijske postaje (PP) Tolmin Centru za socialno delo (CSD) Tolmin, ki je bil tudi razlog za vloženo pritožbo zoper komandirja te PP, saj naj bi bilo netočno v delu zbranih informacij o njeni družini. Kasneje nas je seznanila še z odgovorom senata Sektorja za pritožbe Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) na njeno pritožbo. Pritožbeni senat je ugotovil, da je bila vsebina zadnjega odstavka poročila PP Tolmin neverodostojna, saj policist obvestil ni zbiral v skladu z zakonom, nepopolno je ugotovil tudi dejansko stanje. Komandir, ki je poročilo prebral, strokovne napake policista, ki je poročilo sestavil, ni prepoznal, s tem ni v celoti spoštoval oziroma upošteval pravil stroke, posledično pa je bilo omajano načelo strokovnosti in integritete, ki ga v 17. členu določa ZNPPol. Senat je tako ugotovil, da je bilo s podajo poročila CSD prekomerno poseženo v pravice in temeljne svoboščine pobudnice, ki jih varuje Ustava RS.

Od MNZ smo zahtevali, da sporoči, kako je ukrepalo, da se podobne strokovne napake ne bi ponovile pri nobeni izmed organizacijskih enot Policije, oziroma da v primeru, če MNZ tega še ni storilo, sprejemne ustrezne ukrepe v tej smeri in nas z njimi tudi seznani. MNZ je v odgovoru poudarilo, da se v Policiji zavedajo pomembnosti zakonitega in strokovnega dela na področju zaščite ranljivih skupin, tako pri zagotavljanju ukrepov za zaščito žrtev, kot tudi pri zbiranju obvestil od oseb, ki jim lahko podajo informacije, ki so pomembne za posamezni postopek. Sprejemajo tudi vse potrebne ukrepe z namenom odprave neustreznih praks policistov pri izvajanju policijskih nalog in doslednega spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Iz odgovora MNZ smo lahko razbrali tudi, da je bil zaradi ugotovljenih nepravilnostih v tem primeru, po zaključeni senatni obravnavi, opravljen razgovor s komandirjem PP Tolmin, v katerem je bil opozorjen na zakonito opravljanje njegovih nalog, prav tako pa je bil primer obravnavan tudi na seji širšega strokovnega kolegija direktorja Policijske uprave (PU) Nova Gorica. MNZ je napovedalo tudi, da bo primer del vsebin nadaljnjih izobraževanj v Policiji. Iz odgovora pa nismo razbrali podatka, ali so bile ugotovljene nepravilnosti pri delu PP Tolmin sporočene tudi CSD Tolmin, kamor je bilo poslano sporno poročilo oziroma, ali je bilo to poročilo kakorkoli dopolnjeno z ugotovljenimi nepravilnostmi. Menili smo namreč, da je takšen ukrep nujen in ga zahteva že pritožbena ugotovitev, da gre za neverodostojno vsebino poslanega poročila CSD. Ker je pritožbeni senat sam ugotovil, da je bilo s podajo poročila na CSD prekomerno poseženo v pravice in svoboščine pobudnice in da bi zato bila lahko ta zaradi ravnanja PP Tolmin s strani CSD obravnavana drugače kot druge osebe v podobnih postopkih, smo predlagali (če to še ni bilo storjeno), da PP Tolmin svoje poročilo v tem delu dopolni in presodi, ali ni na mestu tudi pisno opravičilo.

MNZ je v dodatnem odgovoru sporočilo, da Generalna policijska uprava - Uprava kriminalistične policije po svoji nadzorstveni funkciji pisno odredila, da PP Tolmin predmetno poročilo ustrezno dopolni ter ga posreduje na CSD Tolmin. PP Tolmin je tako z dopisom z dne 18. 2. 2019 na CSD Severne Primorske, Enota Tolmin, tudi posredovala dopolnitev poročila. Glede opravičila pa je pojasnilo, da je ob koncu seje pritožbenega senata, ki je potekala na PU Nova Gorica, komandir PP Tolmin, pobudnici in njenemu možu že izrekel opravičilo.

Pobudo štejemo za utemeljeno. Prav je, da policisti namenjajo potrebno skrb najranljivim, med katere spadajo seveda tudi otroci, pa vendar morajo biti ugotovitve policistov, še posebej, če so te posredovane drugim organom za potrebe nadaljnjih postopkov, objektivne, točne in popolne. Zato smo pozdravili, da je (sicer šele po našem posredovanju in spodbudi vodstva policije) PP Tolmin dopolnila sporno poročilo, ki ga je poslala CSD Tolmin ter tako centru sporočila, da obvestila o družini pobudnice niso bila zbrana verodostojno in, da je zato tretji odstavek poslanega poročila brezpredmeten. 16.1-20/2018

Natisni: