Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Težave pri uveljavljanju pravice do nadomestila preživnine

Več pobudnikov je izpostavilo težave v zvezi s prejemanjem oziroma dolžnostjo vračanja nadomestila preživnine Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad). Do težav je prihajalo v primerih, ko je posameznik od Sklada prejemal nadomestilo preživnine, preživninski dolžnik pa je začel za isto obdobje izplačevati del preživnine. Sklad je od prejemnika nadomestila zahteval vrnitev izplačanega nadomestila v višini prejetega dela preživnine, čeprav izplačan del preživnine skupaj z izplačanim nadomestilom preživnine ni dosegal zneska določene preživnine.

Pri obravnavi pobude se je ponovno izkazalo, da so za uveljavljanje pravic posameznikov izjemno pomembne njihove aktivnosti v postopkih.  Če Sklad izplačuje nadomestilo preživnine in sočasno oseba prejema tudi delno plačilo preživnine, potem do nadomestila preživnine ni upravičena v višini prejete preživnine, ne glede na to, ali skupni znesek nadomestila preživnine in izplačane preživnine dosega v izvršilnem naslovu (sodbi) določeno preživnino ali ne. Če pa posameznik takoj po priznanju pravice do nadomestila preživnine v izvršilnem postopku poda ali spremeni predlog za izvršbo na način, da v izvršilnem postopku od preživninskega dolžnika izterjuje zgolj tisti del dolgovane preživnine, ki presega znesek izplačanega nadomestila, potem bi vsi morebitni izplačani obroki preživnine ne posegali v prejemanje nadomestila preživnine, če seveda skupaj ne bi presegali zneska določene preživnine.

Vse prejemnike nadomestila preživnine Sklad o tem obvešča, vendar smo ocenili, da je obvestilo zapisano preveč tehnično in vsebuje izrazoslovje, ki je povprečni osebi lahko zelo težko ali nerazumljivo, zaradi česar je prihajalo do težav.

Skladu smo predlagali, da obvestilo zapiše na način, ki bo razumljiv tudi slabše funkcionalno pismeni osebi, saj le na ta način nadomestilo preživnine lahko doseže svoj namen, v nasprotnem pa lahko tudi to postane le ena od pravic, ki so enim osebam slabše dosegljive od drugih, saj uveljavljanje in koriščenje v določenih primerih terja veliko pravnega strokovnega znanja. Sklad je našemu predlogu sledil in se je zavezal k pripravi ustreznega besedila obrazcev. Pobudo smo šteli za utemeljeno, reakcijo Sklada pa kot pozitivno prakso. 11.2-9/2017

Natisni: