Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pravica otroka do osebne identitete velja za vse otroke, ne glede na državljanstvo

Upravni organi morajo otroku omogočiti, da se njegov dejanski oče vpiše v matični register in na ta način zaščititi njegovo osebnostno pravico do osebne identitete. V konkretnem primeru je Varuh človekovih pravic RS obravnaval primer otroka, rojenega v Sloveniji, materi tuji državljanki (še v času sklenjene zakonske zveze) in tujemu državljanu. Čeprav so se tako mati, njen zakonski partner ter dejanski oče otroka strinjali z vpisom dejanskega očeta v matični register, upravna enota tega glede na določila 86. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ni želela izvesti.  Pri tem pa ni upoštevala določila 87. člena istega zakona ter Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru ter nujnost pri priznanju očetovstva upoštevati pravo, ki velja za otrokovega dejanskega očeta. Z zavrnitvijo vpisa očetovstva v matični register je bila kršena pravica otroka do osebne identitete.

* * *

Na Varuha se je obrnila pobudnica, državljanka tuje države, ki je po več upravnih enotah iskala informacije o vpisu otrokovega očeta, prav tako državljana tuje države, v matični register Republike Slovenije in pridobila več različnih razlag določb področne zakonodaje.

Oviro pri vpisu otrokovega očeta v matični register po rojstvu otroka naj bi po mnenju nekaterih upravnih enot predstavljal 86. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ki določa tako imenovano domnevo očetovstva, torej da za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi ali v dobi tristo dni po prenehanju zakonske zveze, velja mož otrokove matere. Pobudnica je bila namreč prej poročena z drugim partnerjem, od razveze zakonske zveze do rojstva otroka pa ni  minilo 300 dni.

Kljub temu, da je želel otrokov oče otroka ob rojstvu priznati, temu pa ni nasprotoval pobudničin bivši mož, naj bi nekatere upravne enote menile, da vpis otrokovega očeta v matični register ni mogoč in da morebitne izjave o priznanju očetovstva ni mogoče priznati. Ob tem naj bi še dodali, da priznanje ali ugotovitev očetovstva za tujce v Sloveniji ni mogoče. Nekatere druge upravne enote pa so pobudnici odgovorile, da izjava o priznanju očetovstva zadostuje za vpis v matični register.

Varuh je v zvezi s problematiko priznanja očetovstva otroka tujega državljana podal nezavezujoče pravno mnenje.  Poleg 86. člena ZZZDR, priznanje očetovstva ureja tudi 87. člen ZZZDR, ki določa, da za očeta otroka, ki ni rojen v zakonski zvezi, velja tisti, ki otroka prizna za svojega ali čigar očetovstvo se ugotovi s sodno odločbo. Varuh meni, da je potrebno pri presoji priznanja očetovstva upoštevati tudi določbo 87. člena ZZZDR in posebej poudarja, da sta oba navedena člena namenjena predvsem zaščiti pravic otroka, ščitita pa tudi pravice staršev.

Varuh je opozoril tudi na to, da vpis otroka tujih državljanov v matični register ureja Zakon o matičnem registru (ZMatR) in njemu podrejen pravilnik o izvrševanju  tega zakona. Slednji določa, da se kot oče otroka tujca vpiše tisti, ki skladno s pravili mednarodnega zasebnega prava in postopka, velja za otrokovega očeta. V konkretnem primeru je za priznanje očetovstva bilo potrebno uporabiti pravo države, katere državljan je otrok, torej ukrajinsko pravo. Varuh določb tuje zakonodaje seveda ne more presojati.

Varuh je opozoril tudi na stališče Ustavnega sodišča RS, ki je v več ustavnih odločbah zavzelo stališče, da je potrebno zaščititi pravico otroka do poznavanja lastnega izvora oziroma do poznavanja identitete lastnih staršev, kar je del širše pravice do osebne identitete, ki izhaja iz 34. in 35. člena Ustave RS. V zvezi s pravico otroka do poznavanja svojega izvora je pomemben tudi prvi odstavek 7. člena Konvencije o otrokovih pravicah, po katerem mora biti otrok takoj po rojstvu vpisan v rojstno matično knjigo in ima od rojstva pravico do imena, pravico pridobiti državljanstvo in po možnosti pravico, da pozna svoje starše in da ti skrbijo zanj.

Varuh meni, da je otroku potrebno skladno s prakso Ustavnega sodišča RS in neposredno uporabljivo mednarodno Konvencijo o otrokovih pravicah, omogočiti, da se njegov dejanski oče vpiše v matični register in na ta način zaščititi njegovo osebnostno pravico do osebne identitete. 14.5-21/2018

Natisni: