Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Testiranje učencev na prepovedane droge v šolah še vedno neurejeno

Kršitelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Priporočilo: Varuh MIZŠ priporoča, da naj v okviru dopolnitev šolske zakonodaje uredi testiranje učencev na prepovedane droge, vključno z vodenjem in obdelavo pridobljenih osebnih podatkov, saj lahko le zakon uredi poseg v človekove pravice in temeljne svobošč

Varuh ponovno poudarja, da je potrebno urediti testiranje učencev na prepovedane droge, pri čemer opozarjamo, da lahko le zakon uredi poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine

Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki je bila vključena v pripravo hišnega reda na eni od srednjih šol, zato jo je zanimalo naše mnenje glede testiranja dijakov na alkohol in prepovedane droge. Varuh je podoben primer obravnaval že leta 2015, ko nas je učiteljica spraševala za mnenje in priporočila glede testiranja dijakov na prisotnost THC v slini.

Varuh je v Letnem poročilu za leto 2015 priporočil, da naj se med predvidene dopolnitve šolske zakonodaje vključi tudi ureditev testiranja dijakov, vključno z  vodenjem in obdelavo pridobljenih osebnih podatkov. MIZŠ nam je v odzivnem poročilu odgovorilo, da po njihovem mnenju šolska zakonodaja ni namenjena ustvarjanju podlag za poseganje v človekovo dostojanstvo, ampak ga na različne načine mora učiti ohranjati in spodbujati. Če je potrebno dijaka zaščititi pred poškodbo, potem po mnenju MIZŠ v zakonodaji oziroma podzakonskih aktih že obstajajo možnosti in postopki, da se to lahko stori z določenimi vzgojnimi ukrepi. MIZŠ nam je sporočilo tudi, da naj bi si skupaj z MZ prizadeval izdelati protokol ravnanja v takšnih primerih.

Varuh se je konec leta 2018 obrnil na MIZŠ in MZ. Zanimalo nas je, ali je bil protokol pripravljen oziroma kakšne sistemske ukrepe pripravljata ministrstvi na tem področju. MZ nam je sporočilo, da so vsem pristojnim inštitucijam večkrat izrazili svojo pripravljenost sodelovati pri pripravi morebitnega protokola, vendar do realizacije ni prišlo. MIZŠ pa nam je odgovorilo, da bilo protokol verjetno neustrezno implementirati v vzgojnem prostoru šol, tudi zato, ker šolam že tako težko priznamo, da zmorejo same reševati tovrstne izzive.

Varuh je glede na navedeno ugotovil, da MIZŠ ni pripravilo protokola, ki ga je sicer samo predlagalo. S tem je MIZŠ kršilo načelo dobrega upravljanja.

Varuh MIZŠ priporoča, da naj v okviru dopolnitev šolske zakonodaje uredi testiranje učencev na prepovedane droge, vključno z vodenjem in obdelavo pridobljenih osebnih podatkov, saj lahko le zakon uredi poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine. 21.0–49/2018

Natisni: