Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Različen odziv centrov za socialno delo ob ogroženem otroku

Nevladna organizacija nas je opozorila na hudo ogroženost štiriletne deklice. Kot je bilo razvidno iz pobude in pridobljenih informacij, naj bi bila deklica pri očetu zelo ogrožena, na kar naj bi pristojni center za socialno delo (CSD) med drugimi opozarjali tudi dekličina babica in teta. V času našega posredovanja na CSD je oče deklico pripeljal k babici s pojasnilom, da gre za nekaj časa v tujino in se bo po vrnitvi vrnil ponjo.

Na nas se je obrnila tudi dekličina babica in zaprosila za posredovanje, da se končno zagotovi, da se deklici omogoči življenje, ki ji bo omogočalo zdrav razvoj in varno okolje. Da je skrb zanjo pripravljena prevzeti, je CSD že večkrat seznanila. Tokrat pa je zanjo zaskrbljena še toliko bolj zaradi bojazni, da bi jo oče odpeljal v tujino.

Iz obširnega poročila CSD je bilo razvidno, da so strokovne službe že dalj časa ugotavljale ogroženost otroka in ob tem izvajale različne aktivnosti spremljanja dejanskega stanja, svetovanja očetu, sodelovanja s terapevtsko službo in širšo socialno mrežo za zaščito pravic in koristi deklice. Kljub ugotavljanju, da oče deklice prepušča skrb za vzgojo, varstvo, prehrano, oblačila dekličinim starim staršem, da je brez zaposlitve, da ima še vedno težave z nedovoljenimi drogami, alkoholom, da deklico vozi v vinjenem stanju, se opija ob njeni navzočnosti, pogosto menja partnerke, izvaja nasilje ob njeni navzočnosti, jo neredno vozi v vrtec ipd., niso ugotovili, da bi bila deklica tako ogrožena, da bi bila odvzem in namestitev k babici zanjo najustreznejša rešitev. Po ponovnem posredovanju smo ob poročilu prejeli tudi zapisnik multidisciplinarnega tima, ki v presoji ogroženosti ugotavlja, da je ob pomoči sorodnikov poskrbljeno za osnovne potrebe otroka, da ostaja le bojazen, da bi oče odpeljal deklico v tujino, vendar nobena od institucij ni našla možnosti, da to prepreči.

Glede na to, da je v času, ko smo prejeli omenjeno poročilo, pristojnost v tej zadevi po sklepu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, prešla na drug CSD, smo, sklicujoč se na omenjeni zapisnik, posredovali na novem CSD.

Novi CSD je aktivnosti odločno usmeril v zaščito pravic in koristi deklice, zbral potrebne informacije in opravil potrebne pogovore. Na razširjenem timskem sestanku je bila ugotovljena visoka stopnja ogroženosti otroka od očeta, ki se je v tem času vrnil iz tujine in že odpeljal deklico na neznani naslov. Še istega dne je bila izdana začasna odločba o ukrepu odvzema otroka očetu in naslednji dan je bila izvršba tudi izpeljana.

Menimo, da si novi CSD, ki ga žal zaradi prepoznavnosti primera ne moremo omeniti, zasluži priznanje za korektno in hitro ukrepanje za zaščito pravic in koristi otroka, ob tem je seveda treba pohvalno omeniti tudi sodelovanje drugih služb, še zlasti pristojne policijske postaje. Hkrati pa se sprašujemo, ali bo MDDSZ ukrepalo proti odgovornim v prejšnjem CSD, za katerega menimo, da je z neukrepanjem kršil pravice in koristi deklice. S strokovnim in pravočasnim ukrepanjem bi deklici prihranili tudi hudo stisko in bolečo izkušnjo izvršbe. 11.6-12/2009

Natisni: