Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nasciturus pro iam nato habetur quomodo de iuris eius agitur. [1]

Pravo priznava poseben pravni položaj zarodku tedaj, kadar gre za njegovo korist: zarodek ali plod (nasciturus) velja za rojenega in lahko pridobi posamezne premoženjske pravice, ne pa tudi obveznosti. Pravice mu gredo samo ob pogoju, da se rodi živ, in sicer od spočetja. Če se ne rodi živ odpadejo te pravice, kot da sploh niso nastale.[2] Z uporabo pravne analogije pridemo do sklepa, da je pravni položaj nasciturusa v drugih premoženjskopravnih razmerjih enak položaju drugih subjektov, če gre za njegove koristi (ne pa obveznosti). Nemška sodna praksa priznava sklenitev pogodbe v korist tretjega – nerojenega otroka in zahtevek za povračilo škode, ki jo nerojeni otrok trpi zaradi izgubljenega preživljanja umrlega potencialnega preživninskega zavezanca.[3]

Pobudnica se je odpovedala pravici do otroškega dodatka za svojega otroka. Kasneje se ji je rodil drugi otrok in pobudnica je zanj zaprosila za otroški dodatek, a ji je center za socialno delo pravico odrekel. Pobudnica se je obrnila na nas s prošnjo po pomoči, saj je navajala, da se ne more odreči pravici do otroškega dodatka za otroka, ki niti še ni rojen. Pobudnico smo napotili na vložitev predvidenega pravnega sredstva – pritožbe, hkrati pa smo drugo stopenjski organ tudi zaprosili za načelno mnenje o vprašanju.

Pritožbeni organ nas je seznanil, da so v konkretnem primeru pritrdili stališču pobudnice.

Pri delu centra za socialno delo je sicer prišlo do napake, ki je posegla v pravice pobudnice, a je pritožbeni organ napako ustrezno prepoznal in je bila pobudničina težava razrešena neodvisno od naše obravnave. 21.2-1/2020


[1] Tisti, ki bo rojen, se ima že za rojenega, kolikor gre za njegove pravice.

[2] 2. odstavek 125. člena Zakona o dedovanju (Ur.l. SRS, št. 15/1976, 23/1978, RS, št. 17I/1991-I-ZUDE, 13/1994-ZN, 40/1994 Odl.US: U-I-3/93-17, 82/1994-ZN-B, 117/2000 Odl.US: U-I-330/97-28, 67/2001, 83/2001-OZ, 31/2013 Odl.US: U-I-212/10-15).

[3] Betetto, Pravna sposobnost fizične osebe ter varstvo človekove osebnosti pred rojstvom in po smrti, Podjetje in delo, 2003, št. 6, str. 1742.

Natisni: